Sju av ti mis­li­ker at re­klame­skilt kan ana­ly­se­re dem

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ EN un­der­sø­kel­se fra Tek­no­logi­rå­det vi­ser at 68 pro­sent av de spur­te er ne­ga­ti­ve til at skilt kan ana­ly­se­re kjønn, humør og an­sikt for å gi til­pas­set re­kla­me. Un­der­sø­kel­sen er gjen­nom­ført i ja­nu­ar i for­bin­del­se med at Data­til­sy­net og Tek­no­logi­rå­det mar­ke­rer den in­ter­na­sjo­na­le per­son­vern­da­gen. Folk er spurt hva de sy­nes om fire uli­ke bruks­om­rå­der for tek­no­lo­gi som sam­ler inn og ana­ly­se­rer data om fø­lel­se­ne de­res. Re­sul­ta­te­ne er pre­sen­tert i årets per­son­vern­rap­port, og vi­ser at folk ge­ne­relt er mer ne­ga­ti­ve enn po­si­ti­ve til emo­sjo­nell over­vå­king, til og med når for­må­let er å hjel­pe. Rundt 40 pro­sent er ne­ga­ti­ve til til­tak der emo­sjo­nell over­vå­king skal for­bed­re ele­vers la­e­ring, vei­le­de an­sat­te el­ler for­hind­re selv­mord. 23–24 pro­sent er po­si­ti­ve til slik ana­ly­se. Størst skep­sis vek­ker re­klame­skilt som ana­ly­se­rer hvem man er: 68 pro­sent syns ikke noe om den­ne bru­ken, mens kun 10 pro­sent er po­si­ti­ve. Tema for per­son­vern­rap­por­ten 2018 er kuns­tig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.