Jule­han­de­len falt i de­sem­ber – Black Fri­day får skyl­da

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ OSLO Om­set­nings­vo­lu­met i vare­han­de­len falt 1 pro­sent fra no­vem­ber til de­sem­ber, iføl­ge SSB. Det etter en opp­gang på 2,1 pro­sent fra ok­to­ber til no­vem­ber.

SSB-tal­le­ne vi­ser at sta­dig fle­re nordmenn la jule­han­de­len til no­vem­ber i ste­det for de­sem­ber.

Iføl­ge SSB er ned­gan­gen dre­vet av sva­ke­re salg via nett­han­del og bu­tikk­han­del med elek­tro­nikk. Bu­tikk­han­del med møb­ler, be­lys­nings­ut­styr og and­re inn­red­nings­ar­tik­ler bi­dro også til ned­gan­gen i om­set­nings­vo­lu­met.

Dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne og bu­tik­ker med salg av sports­ut­styr had­de der­imot en øk­ning for­ri­ge må­ned.

Hus­hold­nin­ge­nes vare­kon­sum steg 1,3 pro­sent fra no­vem­ber til de­sem­ber 2017, vi­ser se­song­jus­ter­te tall. Kjøp av bi­ler og driv­stoff økte med 9,6 pro­sent fra no­vem­ber til de­sem­ber. Veks­ten var spe­si­elt høy for hy­brid- og el­bi­ler. Det kan skyl­des for­vent­nin­ger om av­gifts­øk­nin­ger i 2018.

Kon­su­met av møb­ler, foto- og IT-ut­styr var der­imot 1,9 pro­sent la­ve­re i de­sem­ber enn i no­vem­ber. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.