For­ban­net Bråt­hen vil vise fram hopp­dom­mer­ne på skjer­men

Agderposten - - SPORT -

▶ CLAS Bre­de Bråt­hen er lei av bort­gjem­te hopp­dom­me­re som ikke ser ned­sla­get. Nå skal de vi­ses på TV-skjer­men un­der Raw Air, om hopp­sje­fen får det som han vil. Hop­per­nes sports­sjef var mek­tig ir­ri­tert etter at Ma­ren Lund­by til­syne­la­ten­de ble fra­dømt sei­e­ren i Ljub­no søn­dag. Bråt­hen an­ty­det at han har gitt opp å for­stå hva dom­mer­ne trek­ker for. Nå vil han at de skal måt­te sva­re for seg på di­rek­ten. – Du må ha dis­ku­sjo­ner rundt dom­mer­av­gjø­rel­se­ne. Det er en grunn til at Pier­luigi Col­lina, som ble kjent som en av ver­dens bes­te fot­ball­dom­me­re, er gans­ke kjent der ute. Det fin­nes ikke en enes­te hopp­dom­mer som er kjent, bort­sett fra i sitt eget nabo­lag. Det sy­nes jeg er synd, sier hop­per­nes sports­sjef. – Vi skal hel­ler gjø­re dom­mer­ne vik­ti­ge­re. Det had­de va­ert kult om vi fikk se dom­mer­ne på TV med an­sikt og stil­ka­rak­te­re­ne de gir. Da må de flyt­tes ned i over­gan­gen. Selv­føl­ge­lig vil vi ha dem på skjer­men un­der Raw Air. De bør få en mik­ro­fon opp i try­net når de har gjort et el­ler an­net som har på­vir­ket re­sul­ta­te­ne, sier Bråt­hen til NTB. Det er un­der Raw Air at han vil gjø­re hopp­dom­mer­ne mer kjent for TV-se­ere og hopp­fans. – Vi i Raw Air skal se på om det ikke er mu­lig å løf­te fram dom­mer­ne. Må­let må va­ere at man kan gjø­re hopp­dom­mer­fa­get til et yr­ke, ikke hobby. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.