Zucker­berg: – Lo­ka­le ny­he­ter skal prio­ri­te­res på Face­bo­ok

Agderposten - - KULTUR -

▶ FACE­BO­OK fort­set­ter jus­te­rin­ge­ne av sine al­go­rit­mer. Nå sier grunn­leg­ger Mark Zucker­berg at lo­ka­le ny­he­ter skal prio­ri­te­res i ame­ri­kans­ke bru­ke­res ny­hets­strøm. I et inn­legg på nett­opp Face­bo­ok sier Zucker­berg at må­let med de vars­le­de end­rin­ge­ne er å sør­ge for at det so­sia­le medi­et «ikke bare er moro, men også bra for din vel­va­ere og for sam­fun­net …». Hittil i år har Face­bo­ok al­le­re­de sagt at inn­legg fra ven­ner og fa­mi­lie skal prio­ri­te­res foran be­drif­ter og and­re si­der man føl­ger med på. Bru­ker­ne skal også va­ere med på å ran­ge­re hvil­ke ny­hets­kil­der som er tro­ver­di­ge i et for­søk på å mot­vir­ke spred­nin­gen av fals­ke ny­he­ter. «I dag er vår nes­te opp­da­te­ring at vi skal løf­te fram ny­he­ter fra lo­ka­le kil­der», skri­ver Zucker­berg man­dag. End­rin­gen rul­les i førs­te om­gang ut i USA, men må­let er å inn­føre det i fle­re land i lø­pet av året. «Lo­ka­le ny­he­ter hjel­per oss til å for­stå sa­ker som er vik­ti­ge i lo­kal­sam­fun­net og som på­vir­ker li­vet vårt. Forsk­ning an­ty­der at det er en di­rek­te kor­re­la­sjon mel­lom det å lese lo­ka­le ny­he­ter og å del­ta i si­vil­sam­fun­net», fort­set­ter sje­fen for IT-gi­gan­ten og sier bru­ker­ne sta­dig gir ut­trykk for at de øns­ker seg mer lo­kal­stoff. Han sier også at rei­ser i USA har vist ham at inn­byg­ger­ne har mye til fel­les når man kom­mer for­bi de split­ten­de sa­ke­ne på riks­plan. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.