ARBEIDSSKADEDØDSFALL 2017

Agderposten - - NORGE & VERDEN - (NTB)

An­tall arbeidsskadedødsfall for­delt på na­e­ring:

▶ Byg­ge- og an­leggs­virk­som­het: 7

▶ Trans­port og lag­ring: 6

▶ In­du­stri: 5

▶ For­ret­nings­mes­sig tje­neste­yting: 3

▶ Jord­bruk, skog­bruk og fiske: 3

▶ Vare­han­del, re­pa­ra­sjon av mo­tor­vog­ner: 1

▶ Of­fent­lig ad­mi­ni­stra­sjon og for­svar, og trygde­ord­nin­ger un­der­lagt of­fent­lig for­valt­ning: 1

▶ Vann­for­sy­ning, av­løps- og re­no­va­sjons­virk­som­het : 1

▶ To­talt: 27

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.