Ber po­li­ti­et etter­fors­ke

Et fler­tall i kon­troll­ut­val­get i Grim­stad ber kom­mune­sty­ret om å po­liti­an­mel­de helse­kjøpsaken.

Agderposten - - Forside - Pål Yng­ve Berg pyb@ag­der­pos­ten.no

Helse­kjøpsaken tok man­dag for­mid­dag en dra­ma­tisk ven­ding etter at inn­stil­lin­gen til kon­troll­ut­val­gets sek­re­ta­riat ble for­kas­tet med 2 mot 3 stem­mer.

Ver­ken re­vi­sjons- og råd­gi­vings­sel­ska­pet BDO el­ler Ad­vo­kat­fir­ma­et Hjort har lyk­tes med å sam­le sa­kens man­ge løse trå­der og ube­svar­te spørs­mål.

Sek­re­ta­ria­tet vil leg­ge sa­ken død etter to re­sul­tat­løse grans­kin­ger av om­fat­ten­de ulov­li­ge helse­inn­kjøp og en dit­to gjen­nom­gang av et ut­valg pa­si­ent­jour­na­ler.

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) og kon­troll­ut­valgs­le­der Gun­nar Top­land (H) gikk også ut i of­fent­lig­he­ten i for­ri­ge uke og ga sin til­slut­ning til inn­stil­lin­gen.

Vars­let om na­er­me­re 100 mill.

Men fler­tal­let i ut­val­get vil­le det helt an­ner­le­des. For­slags­stil­ler Jarle Chris­ti­an­sen (Ap) kon­klu­der­te med po­li­ti i sitt inn­legg, og fikk full støt­te av både He­ge Bjer­ke Er­land­sen (H) og To­re Fred­vig Erich­sen (Frp).

– Et po­li­tisk punkt­um i sa­ken er kan­skje greit. Men best vil jeg si at det er at po­li­ti­et vur­de­rer saks­kom­plek­set i sin ful­le bred­de med alle de fa­set­ter som er der. Po­li­ti­et bør ha det bes­te grunn­la­get til å un­der­sø­ke bred­den og kom­plek­set i inn­kjøps­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne, sa Ap-po­li­ti­ke­ren un­der mø­tet.

Det­te ble ved­ta­ket som fikk til slutt fikk fler­tall i kon­troll­ut­val­get:

«Kom­mune­sty­ret tar rap­por­ten fra Ad­vo­kat­fir­ma­et Hjort om e-post­ana­ly­se til ori­en­te­ring og av­slut­ter nå kom­mu­nens egen un­der­sø­kel­se­ne re­la­tert til inn­kjøps­sa­ken. Kom­mune­sty­ret an­mel­der sa­ken til po­li­ti­et.»

Råd­man­nens spe­sial­råd­gi­ver, Rag­nar Hol­vik, vars­let i april 2016 kon­troll­ut­val­get om ulov­li­ge inn­kjøp i helse- og om­sorgs­sek­to­ren for na­er­me­re 100 mil­lio­ner kro­ner i pe­rio­den 2012–2016.

Han in­for­mer­te også om fa­mi­lia­ere re­la­sjo­ner mel­lom topp­le­del­se og det lo­ka­le om­sorgs­sel­ska­pet Farm In Ac­tion AS, som ale­ne har hatt over 30

mil­lio­ner kro­ner i drifts­inn­tek­ter i de sam­me åre­ne.

– Det er sto­re of­fent­li­ge mid­ler som er brukt fra kom­mu­nens side i sa­ken med ulov­li­ge inn­kjøp. En­kelt­vis kan epi­so­der for­kla­res og kri­tikk kan ret­tes mot de uli­ke hen­del­se­ne. Men når jeg ser bil­de­ne sam­men­satt og mer fra et fugle­per­spek­tiv, så ser bil­det ikke bra ut. Det ser for meg ut som en rød tråd. Som et møns­ter. Jeg li­ker ikke det over­sikts­bil­det jeg ser så langt, be­skrev Chris­ti­an­sen.

Eli Skai­aa (KrF) og ut­valgs­le­der Gun­nar Top­land (H) gikk beg­ge mot å kob­le inn po­li­ti­et. De to vil i ste­det inn­stil­le over­for kom­mune­sty­ret å av­slut­te helse­kjøpsaken nå.

– En av grun­ne­ne til at jeg vil leg­ge sa­ken vekk er at jeg vet at po­li­ti­et føl­ger nøye med, kom­men­ter­te Top­land.

Han pek­te også på at pro­fes­sor Pet­ter Gottschalk har po­liti­an­meldt råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim for på­ståt­te gjen­gjel­del­ser mot vars­ler­ne Rag­nar Hol­vik og øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en, og sånn sett al­le­re­de er blitt bedt om å gå inn i de­ler av saks­kom­plek­set.

Eli Skai­aa (KrF) var ka­te­go­risk av­vi­sen­de til å kob­le inn po­li­ti­et.

– Bur­de va­ert po­liti­an­meldt i fjor

Chris­ti­an­sen sa også i inn­leg- get at helse­kjøpsaken bur­de ha va­ert po­liti­an­meldt al­le­re­de i mars i fjor.

– For ett år til­ba­ke, den 27. mars i kom­mune­sty­ret, ut­tal­te Frp’s gruppe­le­der Ter­je Stalle­land at vi bur­de nok ha meldt sa­ken til po­li­ti­et. I etterpå­klok­ska­pens lys vil jeg si at det var synd at vi ikke be­nyt­tet sjan­sen til å føl­ge Frp’s klo­ke be­trakt­ning med å gå til po­li­ti­et i fjor vin­ter, er­kjen­te han.

Ap-po­li­ti­ke­ren er inn­for­stått med at kritikere og me­nings­mot­stan­de­re mu­li­gens vil hev­de at han ba­erer ved til bå­let ved å stem­me som han gjor­de.

Han er li­ke­vel av den opp­fat­ning at po­li­ti­et nå bør gå for fullt inn i sa­ken, for­di po­li­ti­et er de enes­te som har me­to­der og tvangs­mid­ler til å etter­gå pro­ses­ser grans­ker­ne ikke har hatt.

Øko­nomi­sjef Hel­ge Mo­en i Grim­stad kom­mu­ne har blant an­net skre­vet i et le­ser­inn­legg at penge­strøm­mer bør føl­ges, og har også ment at po­li­ti­et må på ba­nen.

– Jeg er ikke over­be­vist om at alt skyl­des slurv og in­kom­pe­tan­se ale­ne. Vi har opp­levd

at po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tiv le­del­se har brukt all sin tyng­de i sin på­virk­ning i sa­ken. Vi har lest om le­de­re som ikke er­ind­rer noe om på hvil­ken måte FIA kom inn som le­ve­ran­dør til kom­mu­nen. Vi ser nå at hel­ler ikke noe av det­te er å fin­ne i gam­le e-pos­ter. Vi har sett al­vor­li­ge mang­ler i ar­ki­ve­rings­ru­ti­ner, kon­sta­ter­te Jarle Chris­ti­an­sen. Nå blir det opp til kom­mune­sty­ret å vur­de­re ved­ta­ket til kon­troll­ut­val­get. Det skjer tirs­dag 3. april.

VIL PO­LITI­AN­MEL­DE: Fler­tal­let i Grim­stad kon­troll­ut­valg, 3 mot 2, vil po­liti­an­mel­de helse­kjøpsaken. Fler­tal­let besto av (f. v.) Jarle Chris­ti­an­sen (Ap), To­re Fred­vig Erich­sen (Frp) og He­ge Bjer­ke Er­land­sen (H). Her er de tre av­bil­det i en pau­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.