Aaau­u­uu, her gikk det på stum­pen løs

Va­er­for­hol­de­ne slo til og skap­te per­fek­te for­hold for å skli og slå seg man­dag mor­gen.

Agderposten - - Nyheter - Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

Au­uu! Da­men i øst­re­gate i Aren­dal falt rett på hale­bei­net, og bruk­te fle­re mi­nut­ter på å kun­ne rei­se seg opp igjen, med god hjelp fra med­gå­en­de som kom lø­pen­de til. Det ble tro­lig in­gen brudd noe sted, men tu­ren til sen­trum måt­te hun av­bry­te, etter å ha blitt en av fle­re som fikk et ublidt møte med frost og as­falt i uskjønn for­ening.

De fles­te som var ute og gikk man­dag mor­gen, fikk tro­lig kjen­ne litt på fø­lel­sen av at bei­na for­svant un­der en. Men de al­ler fles­te klar­te å hen­te seg inn igjen.

Over­ras­ken­de flin­ke

– Vi had­de kan­skje trodd det skul­le va­ere mye trøkk på mor­ge­nen, men det har ikke va­ert noe sa­er­lig med te­le­fo­ner. Uan­sett vil­le de blitt hen­vist til egen fast­le­ge av oss, opp­ly­ses det fra en hyg­ge­lig stem­me på lege­vak­ten i Aren­dal.

Selv om de i ho­ved­sak ikke be­hand­ler folk på dag­tid uten en even­tu­ell hen­vis­ning fra fast­le­gen, plei­er de å ha man­ge som rin­ger dem først al­li­ke­vel, si­den de har en akutt­funk­sjon.

– Tenk før du kjø­rer Mens Ag­der­pos­tens ut­send­te sto i kirke­bak­ken opp til Ty­hol­men, var det lett å se at man­ge over­vur­der­te egen evne til å kom­me seg frem. Man­ge kom seg et styk­ke opp i bak­ken, før de måt­te kas­te inn hånd­kle­et og mer el­ler mind­re skli el­ler ryk­ke bak­lengs ned bak­ken.

– De fles­te sjå­fø­rer vet at å kom­me halv­veis opp og skli ned, er det ver­ste du kan opp­le­ve. Så det­te er ti­den til å vise at du som sjå­før kan vur­de­re bi­len og vei­en rik­tig, sier UP-le­der Øystein Krog­stad.

Kjø­re­la­erer An­na Sig­ne Dønne­stad er enig.

– Jeg kom greit opp med fire­hjuls­trek­ke­ren min, men hvis du ikke er sik­ker på å kom­me opp, bør du la bi­len stå i bun­nen av bak­ken i ste­det, sier Dønne­stad.

En av dem som måt­te opp kirke­bak­ken, var kirke­ver­ge Pet­ter Norberg. På førs­te for­søk gikk det ikke..

– Det var glatt ja, så da får en prø­ve på nytt og hus­ke å ta litt fart. Jeg kun­ne jo kjørt på pigg­dekk og hatt stør­re sjan­se, men

vel­ger hel­ler å sli­te litt mind­re på vei­en med pigg­fritt og kjø­re mer etter for­hol­de­ne, sier Norberg.

Se ned

Et tro­lig godt tips vi har pluk­ket opp fra fle­re ute på glat­ta, er egent­lig åpen­bart en­kelt: Kikk ned på vei­en du går på, og velg ste­de­ne der det ikke lig­ger is, el­ler der snø­en fort­satt ikke er tråk­ket helt ned. Da er sjan­sen mind­re for at du glir.

Fle­re ste­der kan brøy­tin­gen føre til kom­pri­mert snø, som blir som å gå på is. Rå­det blir det sam­me, finn frem brod­de­ne, el­ler velg en gang­vei der du må bru­ke litt mer ener­gi for å kom­me frem, men kom­mer sik­re­re frem.

AU: Den­ne da­men var en av de uhel­di­ge på glat­ta man­dag.

KOM IKKE OPP: Man­ge måt­te gjø­re som den­ne bi­len i Kirke­bak­ken, gi opp og ryg­ge ned.

TRYGT EL­LER UTRYGT: Kikk ned, og velg det om­rå­det der snø­en ikke er blitt is, el­ler tråk­ket ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.