Skal lage egen verne­plan for «ut­hav­ner i ver­dens­klas­se»

Agderposten - - Nyheter -

▶AREN­DAL: By­sty­ret har tid­li­ge­re ved­tatt at det skal la­ges en egen om­råde­plan for kom­mu­nens ut­hav­ner. Men før en de­tal­jert om­råde­re­gu­le­rings­plan kan la­gez, må det ved­tas et så­kalt «plan­pro­gram» som de­fi­ne­rer ram­me­ne. Den­ne kom­mer til behandling i kom­mune­plan­ut­val­get ons­dag. Om­råde­pla­nen for ut­hav­ne­ne skal om­fat­te dis­se: Havs­øya- Sand­vi­gen- Tor­jus­hol­men- Ra­ege­vig- Ra­eve­sand- Gjess­øya- Merdø (bil­det). Aust- og Vest-Ag­der fyl­kes­kom­mu­ner har inn­gått et sam­ar­beid om å styr­ke be­va­ring, for­mid­ling, kunn­skap og verdi­skap­ning knyt­tet til ut­hav­ne­ne langs Ag­der­kys­ten. På lang sikt er det et øns­ke om at ut­hav­ne­ne skal kva­li­fi­se­re seg til en plass på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te. I til­legg til det­te re­gio­na­le sam­ar­bei­det del­tar også fyl­kes­kom­mu­ne­ne med sine ut­hav­ner i det euro­pe­is­ke in­ter­reg­sam­ar­bei­det HERICOST, der fle­re land del­tar med pro­sjek­ter knyt­tet til kyst­kul­tur. Aren­dal kom­mu­ne har sagt seg vil­lig til å va­ere pi­lot-kom­mu­ne i det­te ar­bei­det sam­men med Lin­des­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.