Po­li­ti­et tror or­ga­ni­ser­te kri­mi­nel­le står bak sky­ting i Oslo

Agderposten - - Nyheter -

i Bjørn­dal og på Lam­bert­se­ter i Oslo natt til man­dag, var tro­lig et opp­gjør i et kri­mi­nelt mil­jø i ho­ved­sta­den, me­ner po­li­ti­et. En mann ble man­dag mor­gen fun­net skutt og kri­tisk skadd i et ga­ra­sje­an­legg i Se­ter­bråt­vei­en på Bjørn­dal i Oslo. In­gen er på­gre­pet etter sky­tin­gen. Po­li­ti­et fikk mel­ding klok­ken 6.09. Få ti­mer før skjøt fle­re per­soner mot hver­and­re på åpen gate på Lam­bert­se­ter, noen kilo­me­ter unna. Po­li­ti­et sier de tar høy­de for at det er en sam­men­heng mel­lom sa­ke­ne. – Vi tror det­te er et opp­gjør i et kri­mi­nelt mil­jø, sa po­liti­in­spek­tør Gre­te Li­en Met­lid, le­der for etter­ret­ning og etter­forsk­ning i Oslo po­liti­dis­trikt, på en presse­kon­fe­ran­se i Oslo man­dag etter­mid­dag. Hun sier po­li­ti­et har satt inn sto­re res­sur­ser i etter­forsk­nin­gen av de to sa­ke­ne. -Man­nen som ble fun­net i ga­ra­sje­an­leg­get had­de ska­der som er for­en­lig med skudd­ska­der og mu­li­gens an­nen vold, sa inn­sats­le­der Bri­an Skot­nes til NTB på ste­det man­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.