Gjem­te 12,3 kilo nar­ko bak fisk

Agderposten - - Nyheter - Ta­rald Rein­holt Aas ta­aa@ag­der­pos­ten.no

tre li­tau­er­ne had­de rik­tig­nok 50 kilo fros­sen fisk i ba­ga­sje­rom­met da de ble stan­set på E18 i april i fjor, men også kilo­vis med am­fe­ta­min. Ny­lig ble de tre dømt til lan­ge feng­sels­straf­fer. De tre, to li­tau­is­ke brød­re på 33 og 38 år bo­satt i Gr­en­land, og en 55 år gam­mel li­tau­er bo­satt i Tøns­berg, hen­tet am­fe­ta­min og fisk hjem­me i ga­ra­sjen til sist­nevn­te den 7. april i 2017. Der­med sat­te de kur­sen mot den ene av brød­re­nes bo­pel i Pors­grunn, mens po­li­ti­ets spa­ne­re fulgte in­ter­es­sert med på alt de fore­tok seg. Ved Vass­botn raste­plass på E18 på gren­sa mel­lom Vest­fold og Tele­mark slo po­li­ti­et til. Sa­ken gikk ny­lig i Ned­re Tele­mark ting­rett. 55-årin­gen har ikke er­kjent straffe­skyld, men ble ikke trodd i ret­ten. Han ble dømt til syv år og ni må­ne­der i feng­sel. Den yngs­te av brød­re­ne har er­kjent at han frak­tet am­fe­ta­min på det ak­tu­el­le tids­punk­tet, og fikk en straff på syv år og tre må­ne­der i feng­sel. Den eldste bro­ren ble dømt til syv år og seks må­ne­der. Man­dag var inn­stil­lin­gen fra Ag­der WAr­bei­der­par­ti klar. På første­plass Ceci­lie Kni­be Kroglund fra Lil­le­sand, på andre­plass Even Tron­stad Sage­bak­ken fra Lin­des­nes.

- Ikke tatt hen­syn til geo­gra­fi

I nav­ne­ne ned­over lis­ta er de to fyl­ke­ne vek­sel­vis re­pre­sen­tert.

– Ut­gangs­punk­tet vårt var å vel­ge de vi me­ner er bes­te til å re­pre­sen­te­re vårt par­ti frem­over, mer enn å skje­le til geo­gra­fi­en. Li­ke­vel valg­te vi i vårt førs­te møte å gå for en lik for­de­ling mel­lom Aust- og VestAg­der, sier le­der Leif Vag­le i valg­ko­mi­te­en.

Gle­de­lig over­ras­kel­se

– Det var en gle­de­lig over­ras­kel­se å bli inn­stilt, sier Ceci­lie Kni­be Kroglund til Ag­der­pos­ten.

– Det­te vil­le jeg. Det er en spen­nen­de opp­ga­ve, og det blir vel­dig gøy med fyl­kes- og re­gion­po­li­tikk frem­over etter hvert som vi får ett Ag­der-fyl­ke.

Vest­eg­den Even Tron­stad Sage­bak­ken sup­ple­rer:

– Vi har fått en bred sam­men­set­ning både i le­del­sen og i sty­ret. Nå skal vi job­be for po­li­tik­ken vår, og sør­ge for at det som var fyl­kes­la­ge­ne i øst og vest blir en god or­ga­ni­sa­sjon som Ag­der Ar­bei­der­par­ti.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

TATT HER: Her stop­pet po­li­ti­et li­tau­er­ne med sto­re mengdero am­fe­ta­min, men de hev­det at de bare skul­le hen­te fisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.