Ungdomspartiene vil ha mer til fore­byg­gen­de helse­til­tak

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

har gått sam­men om et opp­rop om økt sat­sing på fore­byg­gen­de helse­til­tak for å få ned kost­na­de­ne. Sam­men med Norsk Fri­lufts­liv kom­mer ungdomspartiene med sin opp­ford­ring sam­me dag som re­gje­rin­gen hol­der bud­sjett­kon­fe­ran­se og der­med be­gyn­ner på ar­bei­det med nes­te års stats­bud­sjett, skri­ver Dags­avi­sen. – Det er et pa­ra­doks at ver­dens ri­kes­te og lyk­ke­ligs­te land også har ver­dens sy­kes­te be­folk­ning. Selv om det kan kos­te noe pen­ger å få til mer fy­sisk ak­ti­vi­tet, vil det va­ere bil­li­ge­re enn å måt­te fik­se på en rygg el­ler gjen­nom­føre en fedme­ope­ra­sjon i vok­sen al­der. Fore­byg­ging er bil­li­ge­re enn behandling, sier FpU-le­der Bjørn-Kristian Svends­rud. Unge Venst­re-le­der Sond­re Hans­mark sier det er vik­tig å se på til­tak som kan føre til en fris­ke­re be­folk­ning som kan stå len­ger i ar­beid. – Det kan skje på man­ge må­ter ved å vri litt res­sur­ser fra re­pa­ra­sjon til fore­byg­ging. Et bed­re lav­ters­kel­til­bud in­nen psy­kisk helse, kan va­ere ett til­tak. Det bør også løn­ne seg å spi­se sunn mat som frukt og grønt i ste­det for usunn mat som kjøtt. Iføl­ge ge­ne­ral­sek­reta­er Las­se Heim­dal i Norsk Fri­lufts­liv, har Vis­ta Ana­ly­se an­slått at fore­byg­gen­de inn­sats kan gi 80 mil­li­ar­der kro­ner i sam­funns­øko­no­misk ge­vinst. I 2016 var de nors­ke helse­ut­gif­te­ne på 325,6 mil­li­ar­der. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.