Opp­rør mot om­stridt energi­pak­ke

Ap skal va­ere klar til å støt­te norsk til­slut­ning til EUs energi­pak­ke, selv om ster­ke kref­ter i par­ti­et ikke vil ha den. Sa­ken av­gjø­res i Stor­tin­get den­ne uken.

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

Ar­bei­der­par­ti­et får en nøk­kel­rol­le når EUs om­strid­te tred­je energi­mar­keds­pak­ke nå skal be­hand­les fer­dig i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en. I hel­gen for­søk­te parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re å over­be­vi­se skep­ti­ke­re i Opp­land Ap om at Nor­ge bør si ja til pak­ken.

– Sier vi nei til det vi­de­re sam­ar­bei­det, vil vi gå ut av energi­sam­ar­bei­det i EØS-av­ta­len, skri­ver Stø­re i en epost til Ap­skep­ti­ke­re.

Men Opp­land Ap end­te li­ke­vel med å ved­ta fle­re ab­so­lut­ter: Det skal va­ere na­sjo­nal po­li­tisk kon­troll over Nor­ges energi­res­sur­ser, ei­er­ska­pet til nors­ke vann­kraft­res­sur­ser skal lig­ge fast, og det er kun Nor­ge som skal kun­ne fat­te be­slut­nin- ger om at uten­lands­kab­ler skal kun­ne byg­ges.

– Der­som dis­se for­ut­set­nin­ge­ne ikke inn­fris, må Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­grup­pe stem­me nei til tred­je energi­mar­keds­pak­ke, skri­ver fyl­kes­la­get.

– Noen vil­kår

Fle­re and­re Ap-fyl­kes­lag har stilt lig­nen­de krav, og over 100 Ap-ord­fø­re­re har sagt nei til pak­ken. Det har også LOs to størs­te for­bund Fel­les­for­bun­det og Fag­for­bun­det gjort.

Nest­le­der Ha­dia Tajik ble ut­ford­ret av Acer-mot­stan­de­re på fyl­kes­års­mø­tet til Sogn og Fjor­da­ne Ap.

– Acer er bare ak­tu­elt på noen vil­kår: At kraft­ei­er­ska­pet er vårt. At det er vi som be­stem­mer om det blir uten­lands­kab­ler. Og at det er Stat­nett som skal byg­ge de even­tu­el­le kab­le­ne, sa hun iføl­ge NRK.

Sen­ter­par­ti­et, SV og Rødt sier nei, mens NTB søndag kveld får opp­lyst at KrF ennå ikke har kon­klu­dert i sa­ken om norsk til­slut­ning til EUs energi­byrå Acer. Iføl­ge Klasse­kam­pen kan imid­ler­tid KrF ende med å gå mot energi­pak­ken.

– For­hand­ler in­tenst

Men mot­stand til tross: Det blir iføl­ge DNtro­lig fler­tall på Stor­tin­get for energi­pak­ken, for­di Ap får gjen­nom­slag for at ei­er­skap til kraft­kab­ler over lande­gren­se­ne skal for­be­hol­des of­fent­li­ge ei­ere.

– Vi for­hand­ler fort­satt in­tenst med sik­te på gjen­nom­slag og av­kla­ring av våre for­ut­set­nin­ger, er budskapet fra Aps Es­pen Barth Ei­de, som er førs­te nest­le­der i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en.

For­hand­lin­ger på­går først og fremst mel­lom Ap og re­gje­rings­par­ti­ene.

– Mye er klart, men noen få vik­ti­ge punk­ter må fort­satt fal­le på plass, sa­er­lig knyt­tet til nød­ven­di­ge end­rin­ger i energilo­ven for å sik­re stat­lig kon­troll og ei­er­skap. Når re­sul­ta­tet av for­hand­lin­ge­ne er klart, be­stem­mer vi oss endelig, skri­ver han i en sms til NTB.

I til­legg til hvil­ke for­ut­set­nin­ger som må lig­ge til grunn for even­tu­ell byg­ging av nye uten­lands­kab­ler, hand­ler sam­ta­le­ne blant an­net om den nye nors­ke, na­sjo­na­le re­gu­le­rings­myn­dig­he­ten for ener­gi (RME).

Ut­satt fle­re gan­ger

For re­gje­rings­par­ti­ene hand­ler norsk Acer-til­slut­ning om å sik­re Nor­ge en plass rundt bor­det når vik­ti­ge energi­po­li­tis­ke be­slut­nin­ger tas i Euro­pa. Nor­ge vil imid­ler­tid ikke få stemme­rett.

Re­gje­rin­gen er opp­tatt av å sik­re like ramme­vil­kår i Nor­ge og EU og vi­ser­til at Nor­ge vil be­hol­de full su­ve­re­ni­tet over sine energi­res­sur­ser.

– Det er fort­satt nors­ke myn­dig­he­ter som vil ha an­svar for norsk energi­po­li­tikk, he­ter det.

I fe­bru­ar kon­klu­der­te Jus­tis­de­par­te­men­tets lov­av­de­ling med at over­fø­rin­gen av myn­dig­het til EU i for­bin­del­se med Nor­ges til­slut­ning til energi­pak­ken ikke er så inn­gri­pen­de at den er grunn­lovs­stri­dig.

Ener­gi- og miljø­ko­mi­te­ens to pro­po­si­sjo­ner i sa­ken skal av­gis tors­dag. Den tred­je pro­po­si­sjo­nen, fra uten­riks- og for­svars­ko­mi­te­en, av­gis 19. mars. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.