Tror ikke EU vil straf­fe eks­port­in­du­stri­en

Bar­bro Aue­stad i In­du­stri Ener­gi tror ikke det vil gå ut­over norsk eks­port­in­du­stri der­som Nor­ge skul­le si nei til EUs tred­je energi­pak­ke.

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

For­bun­det er ett av fle­re som er imot energi­pak­ken og EUs energi­til­syn Acer, skri­ver Na­tio­nen.

Aue­stad vi­ser til en epost Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re har sendt til Aps ord­fø­re­re etter at det ble klart at sva­ert man­ge av dem øns­ker å si nei til energi­pak­ken.

– Hørt det før

«Sier vi nei til det vi­de­re sam­ar­bei­det, vil vi gå ut av energi­sam­ar­bei­det i EØS-av­ta­len. (...) Det er et be­ty­de­lig usik­ker­hets­mo­ment, sa­er­lig for vår eks­port­in­du­stri», er noe av inn­hol­det i den epos­ten. Aue­stad av­fei­er på­stan­den.

– Det­te har vi hørt fra NHO og ar­beids­gi­ver­si­den tid­li­ge­re. I 1994 fikk vi høre at det kom til å bli sto­re tap av ar­beids­plas­ser hvis vi ikke gikk inn i EU, sier hun og et­ter­ly­ser kon­kret

MØT­TE SKEPTIKERNE: Ar­bei­der­par­ti­ets le­der Jo­nas Gahr Stø­re og nest­le­der Ha­dia Tajik var i hel­gen på hvert sitt fyl­kes­års­møte i par­ti­et for å sva­re på kri­tis­ke spørs­mål om norsk til­slut­ning til EUs tred­je energi­mar­keds­pak­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.