Spar oss for den­ne de­bat­ten, stats­mi­nis­ter

Agderposten - - Meninger -

Det of­fent­li­ge ord­skif­tet har spo­ret helt av etter at et fler­tall i Stor­tin­get i for­ri­ge uke stem­te ned et for­sla­get fra Frp og Høy­re om at nors­ke frem­med­kri­ge­re skal kun­ne fra­tas sitt nors­ke stats­bor­ger­skap uten lov og dom.

Hva de­bat­ten egent­lig hand­ler om, retts­sta­tens prin­sip­per og grunn­leg­gen­de bor­ger­ret­tig­he­ter som står mot virke­mid­ler mot ter­ro­ris­me, har druk­net helt etter at jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) før hel­gen pub­li­ser­te sin kommentar på Face­bo­ok. Bil­det av an­tat­te ter­ro­ris­ter med teks­ten «Ap me­ner ter­ro­ris­te­nes ret­tig­he­ter er vik­ti­ge­re enn na­sjo­nens sik­ker­het. LIK OG DEL», har for­ståe­lig nok skapt ster­ke re­ak­sjo­ner. Å til­leg­ge sine de­batt­mot­stan­de­res stand­punk­ter et inn­hold mot­stan­de­ren ikke står for, er selve de­fi­ni­sjo­nen på usak­lig­het. Syl­vi List­haugs po­pu­lis­tis­ke re­to­rikk er et godt ek­sem­pel på hvor­dan man bry­ter en av nor­me­ne fi­lo­so­fines­tor Ar­ne Na­ess har satt opp for sak­lig dis­ku­sjon. Det vet alle som noen gang har satt sine bein in­nen­for et norsk uni­ver­si­tet.

List­haugs på­stand er ikke bare usak­lig, den er også uri­me­lig og usma­ke­lig. Den for­dum­men­de to­nen List­haug slår an, ram­mer mest hen­ne selv. Mer al­vor­lig er det at den også nø­rer opp un­der for­ak­ten for både po­li­tikk og po­li­ti­ke­re. Folk flest er lut lei po­li­ti­ke­re som er mer opp­tatt av å ram­me sine me­nings­mot­stan­de­re mest mu­lig ond­skaps­fullt enn å ar­gu­men­te­re for egne stand­punk­ter. Det øker kon­flikt­ni­vå­et,

og gjør det vans­ke­li­ge­re å fin­ne kom­pro­mis­ser og gode løsninger. Det lok­ker nep­pe hel­ler fle­re ly­se ho­der til po­li­tik­ken.

To­nen i so­sia­le medi­er er et tema nors­ke po­li­ti­ke­re med stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg i spis­sen er opp­tatt av, kan­skje mest blant barn og unge. Syl­vi List­haug frem­står som et sva­ert dag­lig ek­sem­pel. «Du kan ikke opp­dra hele det nors­ke folk hele ti­den», sa Sol­berg om det­te te­ma­et før val­get i fjor. Det er vi enig med hen­ne i. Men det er på høy tid at hun gir List­haug noen for­ma­nin­ger.

OM­STRIDT FACE­BO­OK-INN­LEGG: Det­te inn­leg­get på jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haugs Face­bo­ok-side har skapt man­ge og be­ret­ti­ge­de kri­tis­ke re­ak­sjo­ner. Po­li­ti­ke­re bør gå foran som bed­re ek­semp­ler enn det­te i den of­fent­li­ge de­bat­ten, også i so­sia­le medi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.