Fak­ket ty­ven etter 30 mi­nut­ter

En drøy halv­time etter at kona opp­da­get inn­brudd og ring­te po­li­ti­et, var inn­brudds­ty­ven på­gre­pet og tyve­god­set fun­net.

Agderposten - - Nyheter - ▶ ▶ Jørund Flaa jofl@ag­der­pos­ten.no

– Jeg må få skry­te av po­li­ti­et. Det var en vel­dig god opp­le­vel­se når noe sånn som det­te først skjed­de, sier hus­ei­er Sti­an Nil­sen i Aren­dal.

Man­dag opp­lev­de han og fa­mi­li­en hus­ei­er­nes ma­re­ritt: Noen had­de knust ei rute, brutt seg inn i hu­set og stjå­let verdi­sa­ker.

Så øks på inn­si­den

– Det var kona mi som kom hjem i 12-ti­den for å job­be på hjemme­kon­tor. Hun opp­da­get at et vin­du var knust og at det lå en øks på inn­si­den, sier Nil­sen til Ag­der­pos­ten.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om inn­brud­det klok­ken 12.00.

– En hus­ei­er kom hjem og fant ut at det had­de vært inn­brudd i hu­set. Ved­kom­men­de kon­tak­tet oss og ti mi­nut­ter se­ne­re var en po­liti­pa­trul­je på plass. Det ble gjort un­der­sø­kel­ser på ste­det og blant an­net fun­net fot­av­trykk i snø­en ved bo­li­gen, sier ope­ra­sjons­le­der Linn And­re­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

To pa­trul­jer ryk­ket ut

– Kona mi var redd for at det kun­ne være folk in­ne i hu­set og ring­te 112. Først kom det en po­liti­pa­trul­je og der­et­ter én til. De gikk inn i hu­set og kla­rer­te at det ikke var folk der in­ne, for­tel­ler Sti­an Nil­sen.

Po­liti­pa­trul­je­ne, blant an­net en hunde­pa­trul­je, opp­da­get raskt at fot­av­trykk i snø­en på ut­si­den av bo­li­gen. Po­li­ti­et had­de med der­med både sko­av­trykk og fot­stør­rel­se å gå etter.

Hun­den ble satt til å spo­re, og etter et kvar­ters tid ble det full klaff. Hunde­pa­trul­jen fant frem til en mis­tenkt mann.

Av­slørt av sko­ene

– Ved­kom­men­de had­de ikke bare sko­tøy som pas­set, men han var også i be­sit­tel­se av tyve­gods som ble be­skre­vet av hus­ei­er, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

En halv time etter et inn­brud­det ble meldt til po­li­ti­et var alt­så inn­brud­det opp­klart og tyv­god­set lo­ka­li­sert.

– Vi var kan­skje hel­di­ge med

at de var i nær­he­ten, men vi ble vel­dig godt møtt. Kona mi ble be­kym­ret da det lå en øks i gan­gen, og ring­te po­li­ti­ets nød­num­mer, det kan vel kan­skje også ha spilt inn. Det opp­lev­des i hvert fall vel­dig be­tryg­gen­de at de kom så kjapt – og ikke minst at det ble opp­klart så raskt, sier Nil­sen.

Fikk alt til­ba­ke igjen

Inn­brudds­ty­ven had­de etter alt å døm­me brukt øksa for å knu­se ruta, og der­et­ter slengt den fra seg på inn­si­den.

Et speil­re­fleks­ka­me­ra og di­ver­se foto­ut­styr ble det kort­va­ri­ge ut­byt­tet av inn­brud­det for ty­ven.

– Vi fikk alt sam­men til­ba­ke igjen kjapt og det var ikke ska­det. Det er litt surt å måt­te be­ta­le for ruta som ble knust, men det er jo ikke noe å gjø­re med det, sier hus­ei­e­ren.

ROSER PO­LI­TI­ET: – Jeg må få skry­te av po­li­ti­et, sier hus­ei­er Sti­an Nil­sen. Her med ka­me­ra­et han fikk til­ba­ke.

KORTVARIG UTBYTTE: Ty­ven for­syn­te seg av foto­ut­sty­ret, men ble kort etter spo­ret opp av en hunde­pa­trul­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.