«BY­TA­GE» – BOLIGBLOKK OG P-HUS I FJEL­LET

Agderposten - - Nyheter -

BDA Aren­dal by­sty­re i 2011 ved­tok re­gu­le­rings­plan for om­rå­det rundt Aren­dal Ma­ri­ti­me ho­tell (rød stip­let strek på det sto­re bil­det), ble det frem­lagt skisser, 3D-teg­nin­ger og en mo­dell som vis­te en ut­byg­ging med langt mind­re vo­lum enn de nye pla­ne­ne som ble pre­sen­tert i fjor.

▶I 2010/2011 ble det pre­sen­tert et pro­sjekt ba­sert på å be­hol­de da­gens ho­tell og byg­ge en eta­sje i høy­den, slik at an­tall ho­tell­rom ble ut­vi­det fra da­gens 42 til 114, og med 19 nye lei­lig­he­ter på top­pen pluss kon­fe­ranse­fa­si­li­te­ter. Pro­sjek­tet var døpt «By­ta­ge» (dia­lekt «by­ta­ket »).

▶ Som­mer­en 2017 ble det pre­sen­tert et enda mer vo­lu­mi­nøst pro­sjekt på over 8.000 m² til over 300 mil­lio­ner kro­ner. Nå er pla­nen å rive ek­sis­te­ren­de ho­tell­bygg, og rei­se ny­bygg i 13 plan med 81 ho­tell­rom, 41 lei­lig­he­ter og kon­fe­ranse­fa­si­li­te­ter.

▶ På presse­kon­fe­ran­sen i juli 2017 da det nye pro­sjek­tet ble pre­sen­tert, sto Ove Trø­en frem sam­men med le­der i Søg­ne-ba­ser­te PK Entre­pre­nør, som ble pre­sen­tert som ei­er av halv­par­ten av det nye pro­sjek­tet. Det ble da opp­lyst at 60 pro­sent av de 41 lei­lig­he­te­ne er solgt.

▶ 28. no­vem­ber an­kom ny ramme­søk­nad om By­ta­ge – nå også med skisse for p-hall i fjel­let bak ho­tell­kom­plek­set.

▶ Et par uker tid­li­ge­re (13 og 14. no­vem­ber) var det imid­ler­tid kom­met to nye ramme­søk­na­der fra Øy­vind Erik Kåss og Nils Olav To­bias­sen, om hen­holds­vis lei­lig­hets­bygg med 28 lei­lig­he­ter på tom­ten til Høyvei­en 20 der ek­sis­te­ren­de bo­lig­hus for­ut­set­tes re­vet, – samt søk­nad om byg­ging av p-hus i ni eta­sjer i fjel­let un­der – med nes­ten 20.000 m² og plass til nes­ten 700 bi­ler.

▶I ja­nu­ar ba Trø­ens ar­ki­tekt om at vi­de­re saks­be­hand­ling av «By­ta­ge» skul­le stil­les i bero.

▶7. fe­bru­ar kom­mer så ny e-post fra Trø­ens ar­ki­tekt, hvor hele ramme­søk­na­den for By­ta­ge trek­kes.

▶Nå fore­slår råd­man­nen at po­li­ti­ker­ne sier nei til Kåss/ To­bias­sens søk­nad om p-hus i fjell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.