Ei­rik Jen­sen får ikke til­ba­ke be­slag­lag­te ei­en­de­ler

Agderposten - - Nyheter -

IKKE AK­KU­RAT VÅR: kro­ner. I ting­ret­tens dom i høst fant dom­mer Kim He­ger det kun be­vist ut­over en­hver ri­me­lig tvil at Jen­sen var skyl­dig i kor­rup­sjon for litt over 660.000 kro­ner. Jen­sens for­sva­rer Arild Hol­den ba der­for om at de fram­ti­di­ge be­slag­lag­te ver­di­ene skul­le be- gren­ses til det­te be­lø­pet, og fikk med­hold i Oslo ting­rett. Spe­sial­en­he­ten an­ket sa­ken, og vant fram i Bor­gar­ting lag­manns­rett. – Etter en sam­let vur­de­ring er lag­manns­ret­ten kom­met til at det er til­strek­ke­lig sann­syn­lig­gjort at Jen­sen vil bli idømt inn- drag­ning med et be­løp som til­sva­rer det som er sik­ret ved hef­tel­se, og som ut­gjør 2.100.000 kro­ner, he­ter det i dom­men. 18. sep­tem­ber 2017 ble han dømt til 21 års feng­sel for grov kor­rup­sjon, med­virk­ning til hasj­im­port og vå­pen­lov­brudd.

ti­der. På land, er det lite som mi­nenr om vår­li­ge

kor­rup­sjons­døm­te po­liti­man­nen Ei­rik Jen­sen har tapt anke­sa­ken i Bor­gar­ting lag­manns­rett om å få til­ba­ke be­slag­lag­te ei­en­de­ler. Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker har tatt heft i Jen­sens ver­di­er og me­ner han var skyl­dig i he­le­ri for 2.100.000

TRIVES I KULDA: Fle­re av tare­ar­te­ne, som suk­kerta­ren, trives tro­lig i litt kjø­lig vann, og vokser frem mot midt­en av som­mer­en.

VAN­LIG OM VÅR­EN: Den­ne al­gen, Chaeto­cer­cos De­bi­lis, er van­lig å fin­ne om vår­en i sto­re meng­der. Foto: IMR

VÅRVEKST: Tang og tare vokser gjen­nom sen vin­ter og vår­en, før lø­vet spret­ter på land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.