List­haug pos­tet ter­ror­bil­de uten til­la­tel­se – nå vil hun gjø­re opp for seg

Agderposten - - Nyheter -

Syl­vi List­haug (Frp) mang­let til­la­tel­se til å bru­ke ter­ro­rist­bil­det i Face­bo­ok-an­gre­pet mot Ar­bei­der­par­ti­et. – Det­te sy­nes jeg er flaut for min del. Jeg har kjøpt og ord­net sik­kert hundre­vis av bil­der. Det­te er førs­te gan­gen noe slikt har skjedd, skri­ver Syl­vi List­haug po­li­tis­ke råd­gi­ver Es­pen Tei­gen på Face­bo­ok. Bil­det vi­ser en grup­pe mas­ker­te og be­væp­ne­de, mørk­hu­d­e­de menn og har på­skrif­ten «Ap me­ner ter­ro­ris­te­nes ret­tig­he­ter er vik­ti­ge­re enn na­sjo­nens sik­ker­het ». Det har skapt vold­som de­batt, og List­haug har fått be­ty­de­lig kri­tikk for på­stan­de­ne om at Ap ikke tar na­sjo­nens sik­ker­het på al­vor. Nå vi­ser det seg at bil­det er brukt uten at ver­ken hun el­ler hen­nes råd­gi­ve­re har skaf­fet seg de nød­ven­di­ge til­la­tel­se­ne til det av ret­tig­hets­ha­ver­ne el­ler kjøpt bil­de­ne etter gjel­den­de reg­ler. Det er det ame­ri­kans­ke ny­hets­by­rå­et As­socia­ted Press (AP) som ei­er bil­det. I Nor­ge er det NTB som har ret­tig­he­te­ne til det. VÅRLIG: VIN­TER:

Fra den in­ter­na­sjo­na­le hage­ut­stil­lin­gen i Ber­lin. Webcam

På Trom­øy er det lite som min­ner om vår fore­lø­pig.

TORSKESJEKK: Forsk­nings­ski­pet Danne­vig var ny­lig på tokt for å sjek­ke torske­yng­lin­gen. Foto: Si­gurd Hei­berg Espe­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.