Skal ha tru­et med vold­ta og dre­pe an­sat­te på asyl­mot­tak

Agderposten - - Nyheter -

Den mindre­åri­ge asyl­sø­ke­ren skal ha tru­et med å dre­pe po­li­ti­et så fort han slapp ut av hånd­jer­net de had­de på­satt ham. Nå står han tiltalt for trus­ler mot po­li­ti­et og mot de an­sat­te ved et asyl­mot­tak i Gjer­stad. Hand­lin­ge­ne han etter til­ta­len står tiltalt for skjed­de 12. juli i fjor. Da skal han ha tru­et tre kvin­ne­li­ge an­sat­te på asyl­mot­ta­ket med at han skul­le vold­ta og dre­pe dem. Trus­le­ne skal han ha frem­satt in­ne på et kon­tor der de tre kvin­ne­li­ge an­set­te be­fant seg. At han holdt et glasskår i hån­den – mens han frem­sat­te de al­vor­li­ge trus­le­ne, har fått stats­ad­vo­kat Den­nis Da­ni­el­sen (bil­det) til å til­ta­le hem etter straffe­lo­vens pa­ra­graf 263 som ram­mer trus­ler som er eg­net til å frem­kal­le al­vor­lig frykt. Der­et­ter skal også po­li­ti­et blitt tru­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.