- Be­vis at jeg tar feil

«Ikke én enes­te se­riøs ak­tør». Fle­re har rea­gert på ut­spil­let fra Thor Åge Chris­ti­an­sen i Fel­les­for­bun­det. Selv fi­rer han ikke en tom­me.

Agderposten - - Nyheter - ▶ ▶ Ta­rald Rein­holt Aas ta­aa@ag­der­pos­ten.no

– Det har egent­lig ikke vært så man­ge re­ak­sjo­ner. Ikke til meg, sy­nes Thor Åge Chris­ti­an­sen.

Or­ga­ni­sa­sjons­ar­bei­de­ren i Fel­les­for­bun­det i Øst­re Ag­der har ny­lig ut­talt at han «ikke kan do­ku­men­te­re én enes­te se­riøs res­tau­rant som ser­ve­rer al­ko­hol».

Chris­ti­an­sen mø­ter kri­ti­ker­ne med knu­sen­de ro.

– Jeg snak­ket med Trond om det­te for noen år si­den. Jeg ba ham vise meg noen se­riø­se ser­ve­rings­be­drif­ter. Jeg ven­ter ennå.

Etter at førs­te ver­sjon av ar­tik­ke­len ble pub­li­sert, sva­rer Trond Mad­sen det­te:

«Jeg kjen­ner ikke igjen hans på­stand om at han har bedt oss peke på et se­riøst ute­sted, uten at vi har gjort det. Det er bare å opp­søke ser­ve­rings­ste­der med med­lems­mer­ke i NHO Rei­se­liv, så fin­ner han selv­føl­ge­lig en rek­ke se­riø­se, fag­lig kom­pe­ten­te og svært hard­tar­bei­den­de ser­ve­rings­be­drif­ter, også i Aren­dal»

– Trond Mad­sen i NHO spør seg også om Fel­les­for­bun­det og LO stil­ler seg bak be­skri­vel­sen din?

– Fel­les­for­bun­det og LO har gått sam­men i Sam­ar­beid mot svart øko­no­mi, en bak­grunn for kon­trol­le­ne våre. Men hva de me­ner sen­tralt, må de ut­ta­le selv, sva­rer Chris­ti­an­sen.

En av dem som tirs­dag tok di­rek­te kon­takt med Chris­ti­an­sen, var Gunn Brek­ka, an­svars­ha­ven­de for Aren­dal kom­mu­nes skjen­ke­be­vil­lin­ger.

Det var for å høre om Chris­ti­an­sen satt med kunn­skap, for ek­sem­pel om kon­kre­te ste­der, som kom­mu­nen bur­de job­be vi­de­re med i for­bin­del­se med be­vil­lin­ge­ne, be­grun­ner hun over­for Ag­der­pos­ten.

Sam­ti­dig be­skri­ver hun ut­spil­let hans som «drøyt».

– Ja, at det ikke fin­nes én se­riøs ak­tør i bran­sjen ...? Jeg ser ikke så mørkt på det som han gjør, sier Brek­ka til Ag­der­pos- ten

Chris­ti­an­sen på sin side trek­ker frem Ar­beids­til­sy­nets 3.000 til­syn av over­nat­tings- og ser­ve­rings­bran­sjen i 2015. På åtte av ti ste­der ble det fun­net mang­ler.

– Den­ne bran­sjen går igjen i alle de un­der­sø­kel­ser jeg har sett, sier or­ga­ni­sa­sjons­ar­bei­de­ren.

Sig­mund Ro­se er inne­ha­ver av fem ute­ste­der i Aren­dal. På Lang­bryg­gen sys­sel­set­ter han 89 an­sat­te.

– Når Chris­ti­an­sen li­rer av seg sli­ke ting... Det er ikke hyg­ge­lig for noen av dem. På mine ste­der sat­ser vi på full­tids­an­sat­te. Da er det trist å lese slikt i avi­sen. Le­ve­ran­dø­re­ne mine lu­rer også. Hvor kom det­te fra?

Ro­ses inn­trykk av by­ens ser­ve­rings­bran­sje et gans­ke an­net enn det Chris­ti­an­sen har.

– Bran­sjen er ikke slik den var for 20 år si­den. Ut­vik­lin­gen har vært vel­dig god. Vi sam­ar­bei­der, pra­ter med hver­and­re. Det er de sam­me dri­ver­ne på de sam­me ste­de­ne i år etter år. Det er dess­uten et om­fat­ten­de re­gel­verk og mye man må gjen­nom for å få lov til å dri­ve. Vi blir kon­trol­lert i alle bau­ger og kan­ter, sier Sig­mund Ro­se.

STÅR PÅ DET HAN SA: Åge Chris­ti­an­sen. Thor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.