Nek­tet å fjer­ne slad­den bak luk­ket dør

An­sikt til an­sikt med kon­troll­ut­val­gets med­lem­mer nek­tet re­vi­sjons- og råd­gi­vings­sel­ska­pet PwC for luk­ket dør å vise hva som skju­ler seg bak slad­de­ne i et om­stridt do­ku­ment.

Agderposten - - Økonomi Og Samfunn - ▶ ▶ Pål Yng­ve Berg re­dak­sjo­nen@ag­der­pos­ten.no

Ag­der­pos­ten har av­dek­ket en rek­ke for­hold ved PwC Kris­tian­sands ar­beid i for­bin­del­se med le­ve­ran­dør­kon­trol­len hos det lo­ka­le om­sorgs­sel­ska­pet Farm In Ac­tion AS.

Blant an­net at sel­ska­pet ikke opp­da­get en fak­tura­feil på 91.144 kro­ner, en be­kym­rings­mel­ding om en kom­mu­nalt an­satt ver­ge og vars­ler, bruk av usig­nert og uda­tert kon­trakt – og at PwC nek­ter å over­le­ve­re en uslad­det ver­sjon av et så­kalt læ­rings­do­ku­ment.

– Langt uten­for min fatte­evne

Kon­troll­ut­val­gets le­der Gun­nar Top­land har sig­na­li­sert søks­mål for å få vite hva som skju­ler seg bak to slad­de­de si­der, noe PwC vis­te til da sel­ska­pet først nek­tet å kom­me til kon­troll­ut­valgs­mø­tet.

Men etter et ny­hets­opp­slag i Ag­der­pos­ten om sa­ken snud­de re­vi­sjons- og råd­gi­vings­sel­ska­pet, og man­dag mor­gen stil­te PwC-part­ner Rei­dar Hen­rik­sen for å ori­en­te­re og sva­re på spørs­mål.

Han ble på ny bedt om å gi kon­troll­ut­val­get inn­syn i den uslad­de­de ver­sjo­nen, men var urok­ke­lig på at inn­hol­det er taus­hets­be­lagt og PwCs ei­en­dom.

– Vi luk­ker mø­tet nå. Så kan du vise oss si­de­ne? ut­ford­ret Top­land han med.

Men PwC-part­ne­ren nek­tet igjen, og of­fent­lig­hets­lo­ven gjel­der ikke for det pri­va­te sel­ska­pet. Kon­troll­ut­valgs­le­de­ren måt­te der­med gi opp, og var åpen­lyst ir­ri­tert over den mang­len­de PwC-re­spon­sen.

– Det er uhy­re uhel­dig å le­ve­re og pre­sen­te­re noe som ikke er full­sten­dig. Det gir så til de gra­der rom for spe­ku­la­sjo­ner. Jeg kan ikke for­so­ne meg med at dere har mot­tatt taus­hets­be­lagt info i for­bin­del­se med opp­dra­get som dere ikke kan dele med kon­troll­ut­val­get. Det går langt uten­for min fatte­evne, kom- men­ter­te ut­valgs­le­de­ren.

– Er det for å unn­gå of­fent­lig­hets­lo­ven at dere ei­er do­ku­men­tet? vil­le Jar­le Chris­ti­an­sen (Ap) vite.

– Det­te er ikke et for­søk på å skju­le noe for of­fent­lig­he­ten, svar­te Hen­rik­sen.

PwC-part­ne­ren fikk full støt­te av råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim, som fle­re gan­ger ble spurt om hun var kom­for­ta­bel med si­tua­sjo­nen.

– Har du tenkt å gjø­re noe? gjen­tok Top­land.

Råd­man­nen: – Upro­ble­ma­tisk

– Råd­man­nen har sagt at det­te er en pre­sen­ta­sjon som PwC holdt for kom­mu­nen i et dia­log­møte om hvil­ke læ­rings­punk­ter vi kan ta med vi­de­re. Det er helt upro­ble­ma­tisk at dis­se to si­de­ne ikke er of­fent­li­ge. Jeg har re­spekt for at PwC ei­er pre­sen­ta­sjo­nen. Råd­man­nen kom­mer ikke til å fore­ta seg noe mer, fast­slo råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim, som har ar­ki­vert do­ku­men­tet med PwCs slad­de­de si­der.

Men for kon­troll­ut­val­get, kon­troll­ut­val­gets sek­re­ta­riat og Aust-Ag­der Re­vi­sjon IKS var de to slad­de­de si­de­ne åpen­bart pro­ble­ma­tis­ke, selv etter at råd­man­nen had­de ori­en­tert om det an­gi­ve­li­ge inn­hol­det for luk­ke­de dø­rer. Føl­gen­de kri­tikk ble der­et­ter for­mu­lert i det en­de­li­ge ved­ta­ket:

«Kon­troll­ut­val­get kon­sta­te­rer at PwC ikke vil ut­le­ve­re det fore­spur­te do­ku­men­tet. Det­te me­ner kon­troll­ut­val­get er pro­ble­ma­tisk med hen­syn til de­mo­kra­tisk kon­troll av kom­mu­nen».

Kon­troll­ut­val­get valg­te li­ke­vel å kas­te kor­te­ne i slad­de­stri­den, og av­lys­te det mu­li­ge søks­må­let mot PwC. Med­lem­me­ne ble i ste­det eni­ge om å ta inn­syns­nek­ten til etter­ret­ning, og av­slut­te sa­ken.

PwC-part­ner Rei­dar Hen­rik­sen tok in­gen selv­kri­tikk i sin rede­gjø­rel­se, med ett unn­tak: Han er­kjen­te kort at de ikke had­de opp­da­get det han kal­te en da­te­rings­feil på FIA-fak­tu­ra­en.

Han gikk der­et­ter til knall­hardt an­grep på pres­sen og Ag­der­pos­ten, som han me­ner har for­sømt seg grovt.

– Det har gått så langt at på­stan­der er blitt reist om at vår be­kym­rings­mel­ding var av­talt spill med kom­mu­nen. Det­te av­vi­ser jeg på det ster­kes­te. Be­skyld­nin­ger om kor­rup­sjon, som media her har for­mid­let, bør even­tu­elt tvis­tes i dom­sto­len, ikke gjen­nom løs­mun­ne­de på­stan­der i pres­sen, sa han, og fort­sat­te:

– Mik­ro­fon­sta­tiv for ver­gen

– I den­ne sa­ken har pres­sen opp­trådt som mik­ro­fon­sta­tiv for ver­gen, og vi opp­le­ver det som tenden­siøst at pres­sen ukri­tisk kjø­rer kam­pan­je for en part i sa­ken. I til­legg kom­mer at par­ten har sterk egen­in­ter­es­se i sa­ken. Det frem­står mer­ke­lig at pres­sen ikke noen gang i lø­pet av dek­nin­gen av sa­ken stil­ler seg spørs­må­let «hvil­ket be­hov har ver­gen for at den verge­tren­gen­de ikke skal mot­ta be­hand­lin­gen»?

– På ge­ne­relt grunn­lag har vi vans­ke­lig for å se hvor­dan pres­sen tje­ner sin sam­funns­funk­sjon ved ak­tivt å vel­ge side mot en vars­ler. Det lig­ger ikke til jour­na­lis­tens rol­le, men til ret­te myn­dig­he­ters, å av­gjø­re i sli­ke vars­ler­sa­ker. En mu­lig kon­se­kvens av pres­sens kri­tikk­ver­di­ge ad­ferd er at en al­le­re­de høy ters­kel for å vars­le be­kym­rin­ger for frem­ti­den vil opp­le­ves enda høy­ere. Det kom­mer ikke sam­fun­net til gode, kri­ti­ser­te PwC­part­ne­ren.

– Etter vårt skjønn er det ikke noe ved saks­kom­plek­set som er be­mer­kel­ses­ver­dig, an­net enn

pres­sens høyst kri­tikk­ver­di­ge hånd­te­ring av sa­ken. Pres­sen har opp­trådt nær­mest kon­spi­ra­to­risk, og ukri­tisk for­mid­let den ene parts side av sa­ken. Det­te opp­le­ves som et svært upas­sen­de og ukle­de­lig sen­sa­sjons­jag fra jour­na­lis­tens side. Ut­over det­te har vi lite å be­kla­ge i den­ne sa­ken, av­slut­tet Rei­dar Hen­rik­sen.

Både BDO og Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-Ag­der har fast­slått at tje­nes­te­ne ald­ri ble le­vert til ver­gens ste­sønn. Li­ke­vel fak­tu­rer­te FIA kom­mu­nen for 1,54 mil­lio­ner kro­ner.

Fyl­kes­man­nen har også av­vist alle PwCs an­kla­ger som ble frem­satt mot ver­gen i be­kym­rings­mel­din­gen.

Både Grim­stad kom­mu­ne og Farm In Ac­tion ble ren­vas­ket i et kort­fat­tet PwC-no­tat som fore­lå for of­fent­lig­he­ten 27. april i fjor.

Re­vi­sjons- og råd­gi­vings­sel­ska­pet fikk drøye 450.000 kro­ner for job­ben, eks­klu­siv moms.

NEK­TET: PwC-part­ner Rei­dar Hen­rik­sen nek­tet igjen å vise frem to slad­de­de si­der i et om­stridt do­ku­ment for kon­troll­ut­val­get. Han vil­le hel­ler ikke gjø­re det bak luk­ke­de dø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.