Acer-sjef over­ras­ket og smi­gret over mot­stan­den

Agderposten - - Økonomi Og Samfunn -

for EUs energi­byrå Acer sy­nes Nor­ge bør for­bli en del av energi­mar­ke­det. Han er både over­ras­ket og smi­gret over den nors­ke mot­stan­den. Al­bert Potot­sch­nig sier til ny­hets­by­rå­et Euro­powerat han har fått med seg de­bat­ten som ra­ser om til­slut­nin­gen til EUs tred­je energi­pak­ke og energi­by­rå­et Acer. – Jeg ble både smi­gret og over­ras­ket, ler Potot­sch­nig. – Smi­gret for­di folk tror at vi er mye mek­ti­ge­re enn det vi er. Så ble jeg over­ras­ket for­di jeg tror de­bat­ten har bom­met på hva som er rea­li­te­ten. Rea­li­te­ten er i stor grad ba­sert på na­sjo­na­le re­gu­la­to­rer, med Acer som ko­or­di­ne­rer hva de gjør og hjel­per til når de ikke blir eni­ge. Potot­sch­nig un­der­stre­ker at Acer ver­ken vil blan­de seg inn i Nor­ges energi­po­li­tikk el­ler tvin­ge fram ka­bel­byg­ging. Selv om Nor­ge bare kan del­ta som ob­ser­va­tør – for­di vi ikke er med­lem i EU – sier han at Nor­ges stem­me vil bli hørt. Acer-sje­fen sy­nes det vil være lurt av Nor­ge å bli med. – Ja, helt klart. Nor­ge er en del av det ind­re kraft­mar­ke­det som vil bli for­met i hen­hold til det nye re­gel­ver­ket. Når dere er del av et mar­ked og må føl­ge re­gel­ver­ket, er det enes­te for­nuf­ti­ge å bli med på ut­for­min­gen av re­gel­ver­ket. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.