Redd Bar­na: Ver­den har svik­tet bar­na i Sy­ria

Hver time må opp­til 250 barn flyk­te fra sine hjem i Sy­ria, og over en mil­lion be­fin­ner seg i om­rå­der der nød­hjelp ikke kom­mer til, iføl­ge Redd Bar­na.

Agderposten - - Norge & Verden -

– Hele barn­dom­men er bom­bet søn­der og sam­men, sier To­ve R. Wang, ge­ne­ral­sek­re­tær i Redd Bar­na.

Hun sier at til tross for løf­ter om tryg­ge so­ner og ny vå­pen­hvi­le, har det bare blitt ver­re for bar­na som bom­bes i hjem­me­ne sine, på sko­len og på syke­hus.

I juli 2017 ble det inn­gått en av­ta­le om fire «tryg­ge so­ner», så­kal­te de-es­ka­le­rings­so­ner, hvor si­vi­le skul­le være tryg­ge for an­grep. Deri­blant ØstGhouta. Men si­den da har døds­tal­le­ne ste­get med nes­ten 50 pro­sent, iføl­ge Redd Bar­na. Det er det høy­es­te døds­tal­let i Sy­ria­kon­flik­ten på fle­re år.

Fryk­ter vå­pen­hvi­le

I en ny rap­port­or­ga­ni­sa­sjo­nen har ut­ar­bei­det kom­mer det fram at fle­re sier de blir eks­tra red­de når vå­pen­hvi­ler blir an­non­sert

– Hver gang det blir enig­het om noe, bom­ber de oss kraf­tig i fle­re ti­mer før det iverk­set­tes. Vi gjør oss kla­re til å bli an­gre­pet, sier en per­son or­ga­ni­sa­sjo­nen har snak­ket med. EN BARNDOM I KRIG:

Og iføl­ge rap­por­ten ram­mes barn har­de­re enn voks­ne av masse­bom­bin­gen. 80 pro­sent av barne­pa­si­en­ter har ska­der fra gra­na­ter og vå­pen i an­sik­tet, ho­det, nak­ken og øvre del av krop­pen sam­men­lig­net med 31 pro­sent av voks­ne.

Ett av fire barn er un­der­er­nært

En an­nen bru­tal kon­se­kvens av kri­gen som har på­gått i sju år er sult. Minst ett av fire sy­ris­ke barn er un­der­er­nært, og mer enn en tre­del vokser ikke slik de skal, iføl­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Læ­re­re opp­ly­ser til Redd Bar­na at fle­re ele­ver be­svi­mer på grunn av sult, og for­tel­ler his­to­ri­er om barn som ikke gjen­kjen­ner mat og ald­ri har sett frukt.

– En av mine små slekt­nin­ger ble redd da han så et eple. Han kjen­te det ikke igjen. En an­nen li­ten gutt spis­te en ba­nan med skal­let på. Han viss­te ikke at den skul­le skrel­les først, sier Akram, en hjelpe­ar­bei­der i ØstGhouta.

Be­lei­ring

Sul­ten i Øst- Ghouta skjer mind­re enn 8 kilo­me­ter fra Da­mas­kus sen­trum, hvor det fin­nes vare­hus ful­le av mat. Men be­lei­rin­gen fø­rer til at det er så lite mat at brø­det kos­ter 16 gan­ger så mye som på mar­ke­de­ne bare noen kilo­me­ter unna.

– Det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net kan ikke la en hel ge­ne­ra­sjon barn lide på den­ne må­ten. De må job­be for å få krigs­par­te­ne til for­hand­lings­bor­det og bli eni­ge om en en­de­lig slutt på vol­den som har øde­lagt mil­lio­ner av sy­ris­ke liv, sier Wang.

(NTB)

FOTO: SYRIAN CIVIL DEFENSE WHITE HELMETS VIA AP/NTB SCANPIC

En jen­te blir bå­ret ut av et bom­bet nabo­lag i Øst-Ghouta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.