Op­ti­mis­me i bygge­bran­sjen

Ar­beids­gi­ve­re i bygge­bran­sjen plan­leg­ger kraf­tig opp­be­man­ning nes­te kvar­tal, mel­der be­man­nings­by­rå­et Man­power.

Agderposten - - Norge & Verden -

I en un­der­sø­kel­se fore­tatt blant 753 nors­ke be­drif­ter sier en av ni ar­beids­gi­ve­re at de plan­leg­ger å opp­be­man­ne de nes­te tre må­ne­der.

83 pro­sent sva­rer de vil be­va­re ar­beids­styr­ken sin mens bare 2 pro­sent av de spur­te at de vil ned­be­man­ne.

Sto­re pro­sjek­ter

Sær­lig in­nen bygg og an­legg er op­ti­mis­men stor, opp­ly­ser be­man­nings­by­rå­et tirs­dag. De ope­re­rer med en økt be­man- nings­ut­sikt på 21 pro­sent.

Det er 13 år si­den for­ri­ge gang Man­power har målt så stor op­ti­mis­me i bygge­bran­sjen. Nå vars­les det vans­ker med å fin­ne kva­li­fi­sert ar­beids­kraft.

– Med fle­re sto­re in­fra­struk­tur- og by­ut­vik­lings­pro­sjek­ter på gang for­ven­tes det en stor øk­ning i ar­beids­stok­ken i bygg og an­legg. Men det er vans­ke­lig å skaf­fe dyk­ti­ge fag­folk i den­ne bran­sjen, og det blir en ut­ford­ring for bygge­in­du­stri­en i lang tid frem­over, sier kon­sern- sjef Maal­frid Brath i Man­powerGroup.

Kraf­tig opp­me­man­ning

Også trans­port- og lo­gis­tikk­bran­sjen og olje- og gassek­to­ren plan­leg­ger kraf­tig opp­be­man­ning de nes­te tre må­ne­de­ne.

Man­powerGroups un­der­sø­kel­se vi­ser an­de­len be­drif­ter som sier de skal be­man­ne opp, fra­truk­ket an­de­len som sier de skal be­man­ne ned. Det­te gir en in­di­ka­tor på an­set­tel­ses­lys­ten i ar­beids­mar­ke­det. (NTB)

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCAN­PIX

FORVENTER OPPGANG: Man­ge opp­drag og of­fent­li­ge ut­byg­gin­ger fø­rer til for­vent­ning om økt be­man­ning i bygge­bran­sjen de nes­te tre må­ne­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.