DET RUS­SIS­KE PRESIDENTVALGET

Agderposten - - Norge & Verden - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ (NTB)

Hol­des 18. mars.

Valg­vin­ne­ren vil sit­te med mak­ten fram til 2024. Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin, som har vært stats­mi­nis­ter el­ler pre­si­dent si­den 2000, sty­rer mot gjen­valg, vi­ser må­lin­ge­ne.

And­re god­kjen­te kan­di­da­ter: Vla­di­mir Zji­ri­nov­skij (høyre­po­pu­list, fra par­ti­et Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne), Kse­nia Sob­tsjak (li­be­ral TV-kjen­dis, blog­ger og jour­na­list, re­pre­sen­te­rer bor­ger­retts­par­ti), Pa­vel Gru­di­nin (for­ret­nings­mann, fra det gam­le kom­mu­nist­par­ti­et), Gri­go­rij Jav­lin­skij (ve­te­ran fra den li­be­ra­le op­po­si­sjo­nen, fra par­ti­et Ja­bloko), Bo­ris Titov (næ­rings­livs­kan­di­dat, støt­tes av Vekst­par­ti­et), Mak­sim Su­raj­kin (et mind­re kom­mu­nist­par­ti) og Sergej Ba­bu­rin (fra par­ti­et Folke­unio­nen).

Op­po­si­sjons­po­li­ti­ke­ren Alek­sej Na­val­nyj får ikke lov til å stil­le i val­get. År­sa­ken er en be­tin­get dom i en sak som iføl­ge ham selv er po­li­tisk mo­ti­vert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.