Fram­ti­das stjer­ner på sce­nen med Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter

Agderposten - - Kultur Kultur & Underholdning -

klas­sisk star­ter årets mu­sikk­fest i Aren­dal kul­tur­hus ons­dag 14. mars va­rer i fire da­ger. Fes­ti­va­len åp­ner med gra­tis­kon­sert med et knip­pe mu­sikk­stu­den­ter ved UiA og ele­ver fra kul­tur­sko­le­ne som byr på kam­mer­mu­sikk. Tors­dag kom­mer Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter med den fins­ke di­ri­gen­ten Klaus Mä­kelä og fjor­årets so­list­pris­vin­ne­re fløy­tis­ten IIri­na Eme­li­ano­va og cel­lis­ten Andreas Kaleb Øhrn. Ung klas­sisk byr på i alt ni kon­ser­ter hvor­av sju i Aren­dal kul­tur­hus og to i Kil­den tea­ter og Kon­sert­hus, skri­ver In­ger Hau­gan Aas­land på veg­ne av ar­ran­gø­ren Ung Klas­sisk i en presse­mel­ding. Førs­te of­fent­li­ge kon­sert i fes­ti­va­len blir et kam- mer­vor­spiel i kul­tur­hu­sets lil­le sal. Her får man ser­vert mu­sikk av bl.a. Hän­del, Bach, Sæve­rud, Saint-Saëns, Cho­pin, De­bus­sy, Ka­balev­sky, von We­ber og Grieg. Det blir inn­slag på pia­no, sang, cel­lo, kla­ri­nett og sak­so­fo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.