Draps­trues på nett

Draps­trus­ler. Bil­der av mann­li­ge kjønns­or­gan. Og natt­li­ge te­le­fon­opp­ring­nin­ger med tvil­som­me for­slag. Kick­bok­se­ren Made­len Søfte­land fra Grim­stad har opp­levd det mes­te av nett­hets.

Agderposten - - Forside - ▶ ▶ Syn­nø­ve Skeie Fos­se syfo@ag­der­pos­ten.no

Skøyte­sjef Sond­re Skar­li gikk hardt ut mot nettroll etter het­sen av Sver­re Lun­de Pe­der­sen. Nå for­tel­ler lo­ka­le idretts­pro­fi­ler om sine er­fa­rin­ger med nett­hets. Kick­bok­ser Made­len Søfte­land har både blitt draps­tru­et og fått til­sendt gro­ve bil­der.

Tid­li­ge­re i uken gikk lands­lags­tre­ner for skøy­ter Sond­re Skar­li hardt ut i media og kri­ti­ser­te nettrol­le­ne som het­set Sver­re Lun­de Pe­der­sen etter at han falt fra en sole­klar ver­dens­mes­ter­tit­tel i all­round på skøy­ter.

Men Lun­de Pe­der­sen er ikke ale­ne om å bli an­gre­pet av mer el­ler mind­re ano­ny­me frem­me­de på net­tet. Fle­re av de lo­ka­le idretts­pro­fi­le­ne har opp­levd kom­men­ta­rer som har gått for langt. Noen så­gar rene trus­ler.

– Vur­der­te po­liti­an­mel­del­se

Grim­stad­kvin­nen Made­len Søfte­land, som til dag­lig har base i Tries­te i Ita­lia, for­tel­ler om både draps­trus­ler og upas­sen­de bil­der og for­slag.

– Det gikk så langt at jeg måt­te sten­ge mes­sen­ger-tje­nes­ten. Jeg fikk te­le­fo­ner fra vilt frem­me­de men­nes­ker til alle døg­nets ti­der. Og så hyg­ge­lig er det ikke å mot­ta vi­deo­an­rop midt på nat­ten, sier Søfte­land til Ag­der­pos­ten.

29-årin­gen for­tel­ler at mel­din­ge­ne ofte kom­mer fra land som har et stort kick­bok­sings­mil­jø og fra land hvor like­stil­lin­gen ikke er kom­met fullt så langt som i Nor­ge.

– Jeg har tatt skjerm­dump av de ver­ste mel­din­ge­ne, og jeg har vur­dert å po­liti­an­mel­de, men har kom­met til at det ikke er noen vits si­den av­sen­der­ne of­test sit­ter i land langt unna.

Også fra Nor­ge

Søfte­land har også mot­tatt en rek­ke upas­sen­de mel­din­ger fra nors­ke menn.

– Det går på alt fra at jeg bur­de dø til for­slag om å mø­tes el­ler at jeg skal få be­talt for å spil­le inn «spe­si­el­le» vi­deo­er. Noen sen­der så­kal­te «dick pics» – alt­så bil­der av kjønns­or­ga­ne­ne sine. Jeg lu­rer jo på hva de ten­ker – menn som sen­der bil­der av kjønns­or­ga­net sitt til ei jen­te de ald­ri har møtt.

Til tross for at hun har fått mer enn sin dose upas­sen­de mel­din­ger og nett­hets, har Made­len Søfte­land stor sym­pa­ti for Sver­re Lun­de Pe­der­sen.

– Jeg har ald­ri vært i nær- he­ten av det han har opp­levd. Utro­lig stygt å an­gri­pe en mann som lig­ger nede.

Søfte­land har fle­re VM og EM-me­dal­jer. For fem år si­den flyt­tet hun til Ita­lia for å sat­se hund­re pro­sent på kick­bok­sing. 8. april skal hun gå proff­kamp i Pa­ris før hun uka etter skal bok­se i sin nye hjem­by, Tries­te.

Hver enes­te dag

Søfte­land for­tel­ler at hun mot­tar ne­ga­ti­ve mel­din­ger dag­lig.

– Jeg har fått man­ge hat­mel­din­ger og vel­dig man­ge mel­din­ger som går på ut­se­en­de. Jeg har blok­kert et par stal­ke­re. Men de ver­ste mel­din­ge­ne kom­mer fra men­nes­kers som bor langt unna. Der­for har jeg ikke følt meg di­rek­te tru­et. Selv om det selv­sagt er vel­dig ek­kelt når jeg får mel­din­ger på norsk om at «de vet hvor jeg bor» og «pl­ut­se­lig så står jeg på dø­ra di».

_ Om kick­bok­sing el­ler kamp­sport er spe­si­elt ut­satt for å få sli­ke mel­din­ger, kan jeg ikke sva­re på, men jeg har blitt kalt både det ene og det and­re. Vi som dri­ver topp­idrett er av­hen­gi­ge av å ha åpne pro­fi­ler i so­sia­le medi­er, og da føl­ger det en del dritt med, men jeg tror li­ke­vel at jeg had­de fått enda mer der­som jeg had­de vært kjen­dis i Nor­ge, me­ner Søfte­land.

Tå­ler ikke av­vis­ning

De ver­ste mel­din­ge­ne har Søfte­land fått der­som noen prø­ver å få kon­takt med hen­ne og hun ikke sva­rer.

– Menn kan åpne med et «hei». Hvis jeg da ikke sva­rer, kom­mer det noen gan­ger en hel ti­ra­de av ut­skjel­ling og ukvems­ord. Jeg sy­nes jo egent­lig det er litt rart at frem­me­de vil ha kon­takt med meg. Jeg fø­ler meg ikke ak­ku­rat som noen kjen­dis, sier Søfte­land.

Svi­ker

Da Wil­hem Pe­pa gikk fra FK Jerv til Aren­dal Fot­ball i 2015, skap­te det stort en­ga­sje­ment i so­sia­le medi­er – og da sær­lig fra fan­klub­ben til Jerv.

– Jeg ble kalt svi­ker og folk kom­men­ter­te at jeg bare var ute etter pen­ger. Det er selv­sagt ikke spe­si­elt hyg­ge­lig, men jeg er en vok­sen mann og tak­let det helt greit. Det vil­le vært mye ver­re der­som det var unge men­nes­ker som ble ut­satt for sån­ne kom­men­ta­rer, me­ner Pe­pa.

– Det gikk greit for min del. Jeg tok vare på mel­din­ge­ne en stund, men så slet­tet jeg dem.

On­ke­len får gjen­nom­gå

Bok­se­ren Kai Ro­bin Hav­naa sier i en kom­men­tar til Ag­der­pos­ten at han selv ikke har opp­levd å få så man­ge ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer.

– Jeg var for­be­redt på at det skul­le kom­me en del si­den man­ge er skep­tisk til proff­bok­sing. Men det skjed­de ikke. Jeg had­de uan­sett be­stemt meg for ikke å bry meg. Folk får mene

det de vil.

– Er det noen som har kom­men­tert på at du har med deg on­ke­len din, Er­ling Hav­nå, i team­et?

– Ja, han har fått gjen­nom­gå mer. Men ho­ved­sa­ke­lig er det mel­din­ger som er helt «ute» – som at han ikke bur­de slup­pet ut av feng­se­let og sånt. Helt usak­lig, selv­sagt, un­der­stre­ker Kai Ro­bin Hav­naa.

DRAPS­TRU­ET: Kic­bok­se­ren Made­len Søfte­land (t.v.) har opp­levd å mot­ta både draps­trus­ler og så­kal­te «dick pics» i lø­pet avv idretts­kar­rie­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.