Po­li­ti­ets ak­sjo­ner mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet for­tje­ner ros

Agderposten - - Meninger - Enig? Ue­nig? Dis­ku­ter på: ag­der­pos­ten.no

▶ I hel­gen som var, gikk po­li­ti­ets Akrim­grup­pe i Ag­der til ak­sjon mot 25 spise­ste­der på Sør­lan­det. Bak­grun­nen for ak­sjo­nen var at po­li­ti­et har hatt mis­tan­ke om at per­soner uten gyl­dig opp­holds- og ar­beids­til­la­tel­se i job­ber på res­tau­ran­ter og spise­ste­der i dis­trik­tet. Skatte­eta­ten, Nav, Ar­beids­til­sy­net, Toll­ve­se­net og Mat­til­sy­net del­tok sam­men med po­li­ti­et i ak­sjo­nen. Tre per­soner ble an­meldt. Det ble fun­net tyve­gods, en opp­holdt seg ulov­lig i Nor­ge, og en per­son ble an­meldt og bort­vist for ulov­lig ar­beid. I til­legg til de tre an­mel­del­se­ne, ble det av­dek­ket salg av smug­ler­va­rer, brudd på ar­beids­miljø­lo­ven, skatte­unn­dra­gel­se, samt fle­re and­re lov­brudd, iføl­ge po­li­ti­et.

▶ Vi er ueni­ge med Thor Åge Chris­ti­an­sen i Fel­les­for­bun­det, som stemp­ler hele ser­ve­rings­bran­sjen som use­riøs etter po­liti­ak­sjo­nen. Se­riø­se ute­ste­der på Ag­der hil­ser sli­ke ak­sjo­ner vel­kom­men – de av

alle mer­ker jo godt på om­set­nin­gen hvor vans­ke­lig det er å kon­kur­re­re med dem som dri­ver ulov­lig.

▶ Sam­ti­dig er po­liti­ak­sjo­nen vik­tig. Her gjør A-krim­grup­pen på Ag­der er svært vik­tig jobb i kam­pen mot svart ar­beid. Akrim ble etab­lert for to år si­den, og har hit­til ret­tet mye av sin inn­sats mot bygg- og an­leggs­bran­sjen, samt bil­verk­ste­der. Etter det førs­te året grup­pen var i drift, kun­ne de vise til at de had­de slått ut ti kri­mi­nel­le ak­tø­rer. De gode re­sul­ta­te­ne kom­mer imid­ler­tid ikke av seg selv, men kre­ver at det kon­ti­nu­er­lig set­tes av res­sur­ser til å fort­set­te sat­sin­gen. Her er dess­ver­re for­skjel­le­ne sto­re fra po­liti­dis­trikt til po­liti­dis­trikt. A-krim­sent­re­ne er et po­li­tisk pre­sti­sje­pro­sjekt, men en gjen­nom­gang Klasse­kam­pen ny­lig fore­tok, av­slør­te at po­li­tis­ke fø­rin­ger ikke all­tid føl­ges opp av kon­kre­te res­sur­ser. Mens det i Tøns­berg var satt av 5, 5 po­liti­tje­neste­menn til enhe-

ten, var det i Oslo kun satt av litt over ett års­verk. På Sør­lan­det var det, iføl­ge Klasse­kam­pens gjen­nom­gang 3,5 po­liti­års­verk knyt­tet til A-krim­grup­pen. De bør ikke bli fær­re.

▶ Om­fan­get av svart ar­beid er stort, og ut­gjør en al­vor­lig trus­sel mot vår vel­ferds­stat. Til Dag­bla­det før val­get i fjor, for­tal­te ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) at stør­rel­sen på skatte­unn­dra­gel­sen ale­ne kan dreie seg om over 100 mil­li­ar­der kro­ner i året. Svart ar­beid er et øken­de pro­blem. Det sorte gull i form av olje­kro­ner for­svin­ner fra stats­kas­sen. A-krim­sent­re­nes kamp mot svart ar­beid et vik­tig smøre­mid­del for å sik­re fort­satt drift av sko­ler, syke­hus og syke­hjem. Styr­king av A-krim­sent­re­ne gav­ner slik oss alle.

Foto: Stein Ha­rald Øigård

VIK­TIG AK­SJON: Po­li­ti­ets A-krim­grup­pe må tas vare på. Bil­det er tatt i for­bin­del­se med en tid­li­ge­re re­por­ta­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.