95 ok­to­ber­barn rakk ikke UDIs søk­nads­frist

Agderposten - - Nyheter -

395 så­kal­te ok­to­ber­barn rakk å søke om en ny vur­de­ring fra UDI om opp­hold i Nor­ge, var det 95 som ikke rakk fris­ten. Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) opp­ly­ser at noen søk­na­der kom inn rett etter fris­tens ut­løp 2. ok­to­ber, mens den sis­te kom inn en må­ned etter fris­ten, skri­ver Af­ten­pos­ten. – For­skrif­ten fra Stor­tin­get er ty­de­lig på når søk­na­de­ne måt­te va­ere le­vert, og vi har for­holdt oss til det Stor­tin­get har be­slut­tet, skri­ver se­nior­råd­gi­ver The­re­se Berg­witz-Lar­sen i UDIs kom­mu­ni­ka­sjons­stab til avi­sen. Der­med har samt­li­ge 95 fått søk­na­de­ne sine av­vist. På spørs­mål fra avi­sen om hva UDI gjor­de for å nå ok­to­ber­bar­na, som i fle­re til­fel­ler opp­holdt seg på ste­der uten post­gang og nett, sva­rer Berg­witz-Lar­sen at de gikk så bredt ut som mu­lig. Hun nev­ner at UDI blant an­net tok kon­takt med or­ga­ni­sa­sjo­ner som Norsk or­ga­ni­sa­sjon for asyl­sø­ke­re (NOAS), sjø­manns­kir­ke­ne, am­bas­sa­der, fyl­kes­menn, asyl­mot­tak og retts­hjelps­kon­to­rer. Ok­to­ber­bar­na er per­soner som kom til Nor­ge som ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re høs­ten 2015. De fikk mid­ler­ti­dig opp­hold inn­til de ble 18 år, hvor­på de kun­ne bli re­tur­nert til in­tern­flukt i hjem­lan­det. Man­ge av dem fyl­te 18 i 2017, og i no­vem­ber i fjor be­stem­te stor­tings­fler­tal­let, mot Frp og Høy­res stem­mer, at de skul­le få vur­dert sa­ke­ne sine på nytt.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.