Lete­ak­ti­vi­te­ten på norsk sok­kel øker

Agderposten - - Nyheter -

▶ DET er øken­de lete­ak­ti­vi­tet på norsk sok­kel og Olje­di­rek­to­ra­tet for­ven­ter bo­ring av 40–50 nye lete­brøn­ner i 2018, sam­men­lig­net med 36 fra året før.

Etter over 50 års olje­virk­som­het, er det fort­satt rundt 55 pro­sent av de for­ven­te­de olje- og gass­res­sur­se­ne på norsk sok­kel som ikke er ut­vun­net. Nå økes lete­ak­ti­vi­te­ten.

– Vi ser en øk­ning i lete­ak­ti­vi­te­ten. Sa­er­lig vik­tig er det at det nå bo­res fle­re lete­bøn­ner i Nord­sjø­en og Norske­ha­vet, der til­leggs­res­sur­ser må iden­ti­fi­se­res og ut­vin­nes mens in­fra­struk­tu­ren fort­satt er i drift, sier lete­di­rek­tør Tor­geir Stor­dal.

– Vi opp­le­ver et re­kord­høyt an­tall pro­sjek­ter i gjen­nom­fø­rings­fa­sen, sier di­rek­tør for ut­byg­ging og drift i Olje­di­rek­to­ra­tet, Ing­rid Sølv­berg. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.