74.000 nord­menn blir tvang­s­truk­ket NRK-li­sens fra trygd og lønn

Agderposten - - Økonom & Samfunn -

▶ OVER 74.000 nord­menn som ikke be­tal­te NRK-li­sen­sen i ja­nu­ar blir nå tvang­s­truk­ket be­lø­pet de skyl­der fra trygd el­ler lønn.

De som ikke be­tal­te li­sen­sen in­nen fris­ten 31. ja­nu­ar blir truk­ket den opp­rin­ne­li­ge sum­men på 1.485 kro­ner, i til­legg til en av­gift på 1.130 kro­ner, iføl­ge Nett­avi­sen.

Blant de 74.000 som nå blir tvang­s­truk­ket, er flest i al­ders­grup­pen 40 til 49 år.

I til­legg er det en over­re­pre­sen­ta­sjon av menn blant dem som har noe uopp­gjort med stats­ka­na­len.

Iføl­ge si­vil­øko­nom Hall­geir Kvads­heim, kan det ha en sam­men­heng med hvem som står opp­ført som ei­er av TV-ap­pa­rat i hjem­met.

– Det­te ser vi også på for­sik­ring og lån. Man­nen står som ei­er. Opp gjen­nom åre­ne har jeg også møtt man­ge menn som er sin­te på NRK-av­gif­ten, og ikke så man­ge kvin­ner, sier Kvads­heim til Nett­avi­sen.

Iføl­ge Kvads­heim lig­ger NRK-li­sen­sen ofte i top­pen av kre­di­to­re­nes prio­ri­te­rings­lis­te.

– De kom­mer også raskt fram til trekk, så NRK-reg­nin­gen bør man ikke ned­prio­ri­te­re. Det blir dyrt, sier han.

(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.