Ar­beids­inn­vand­re­re tar i li­ten grad job­ber fra flykt­nin­ger

Agderposten - - Nyheter -

▶ OSLO Ar­beids­inn­vand­re­re har i li­ten grad ut­kon­kur­rert flykt­nin­ge­ne på ar­beids­mar­ke­det, iføl­ge SSB. Det skyl­des blant an­net at de har sva­ert for­skjel­lig kom­pe­tan­se.

Blant flykt­nin­ger er det salgs­og ser­vice­yr­ker som er mest ut­bredt, med 37,5 pro­sent. Så føl­ger grup­pen ren­hol­de­re og hjelpe­ar­bei­de­re med mer på 15,2 pro­sent, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Blant ar­beids­inn­vand­re­re ut­gjør hånd­ver­ker­yr­ker den størs­te grup­pen, med 27 pro­sent. Ren­hol­der­nes og hjelpe­ar­bei­der­nes an­del er om­trent den sam­me for ar­beids­inn­vand­rer­ne som for flykt­nin­ge­ne. Salgs- og ser­vice­yr­ker er der­imot mind­re ut­bredt blant ar­beids­inn­vand­rer­ne, med 12,2 pro­sent.

Over halv­par­ten av flykt­nin­ge­ne har bare grunn­sko­le som høy­es­te full­før­te ut­dan­ning. Blant ar­beids­inn­vand­re­re har bare 17 pro­sent så lite ut­dan­ning.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.