Nav-sje­fen me­ner vel­ferds­sta­ten er tru­et

Agderposten - - Nyheter -

Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng er be­kym­ret og me­ner vel­ferds­sta­ten er tru­et. – Det er opp til po­li­ti­ker­ne og ikke Nav, hvor det må kut­tes, sier Vå­geng.

I fjor regn­skaps­før­te Nav ut­gif­ter på til sam­men 506 mil­li­ar­der kro­ner.

Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­geng me­ner vel­ferds­sta­ten er tru­et der­som ikke man­ge nok kom­mer i ar­beid.

– Navs om­ver­dens­ana­ly­se vi­ser at vi blir fle­re her i lan­det, at vi le­ver len­ger og at det er fle­re som kom­mer til Nor­ge for å bo og leve her. Det be­tyr også stør­re press på vel­ferds­ytel­se­ne vi har. Hvis ikke flest mu­lig kom­mer seg i ar­beid, så vil ikke det­te kun­ne gå i hop på sikt, sier Vå­geng til NRK.

Nav-di­rek­tø­ren me­ner det er po­li­ti­ker­ne og ikke Nav som må av­gjø­re hvor det må kut­tes.

– Det er opp til po­li­ti­ker­ne å for­tel­le hva som skal over­le­ve, hva vi skal leg­ge bort og hva vi even­tu­elt må veks­le noe inn i frem­ti­den, opp­ford­rer Vå­geng (bil­det).

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.