UTSTILLING

Agderposten - - Helg -

Foto­ut­stil­ling #ald­risurska­gen. Syv fo­to­en­tu­si­as­ter tok Su­perS­pe­ed til Dan­mark og far­tet på kryss og tvers over Nord-Jyl­land. Nå vi­ser de frem noen av bil­de­ne de tok den­ne vår­hel­gen! Her er det flør­ten­de se­ler, fris­ten­de si­tron­ka­ker, ran­ke fyr­tårn, farge­spra­ken­de sol­ned­gan­ger - ispedd de­tal­jer fra vår­en på den dans­ke lands­byg­da. Følg også in­sta­gram­kon­to­en @ut­pa­foto­tu­rald­risur og emne­k­nag­gen #ald­risurska­gen!Inn­gang via No9 kaf­fe &... Inn­gang via No9 Kaf­fe- og plate­bar, Aren­dal, Tea­ter­plas­sen, 3, Lør 14 Juli 10:00.

Gal­le­ri Kon­ser­ves vi­ser kort­reist kunst. Gal­le­ri Kon­ser­ves vi­ser et bredt og veks­len­de ut­valg kort­reist kunst av lo­ka­le kunst­ne­re. Vi har for ti­den åtte ut­stil­le­re som vi­ser ma­le­ri, ke­ra­mikk, gra­fikk og fo­to­gra­fi. I til­legg sel­ges en del an­tik­va­ris­ke ar­tik­ler, pri­ma­ert bø­ker, og gam­le Grim­stad­bil­der. Det skif­tes ut i ut­stil­lin­ge­ne hver må­ned.Åp­nings­ti­der man­dag - fre­dag 10 - 15 og lør­dag 12 - 15. Hel­lig­da­ger stengt. BEMA­går­den, Grim­stad, Varde­ga­ten, 17, Lør 14 Juli 10:00.

Foto­ut­stil­ling: Ung­dom Iden­ti­tet Mang­fold. Fo­to­gra­fi­ene i den­ne ut­stil­lin­gen vi­ser et mang­fold av mer ny­anse­rik­dom enn det vi van­lig­vis ser i bilde­kul­tu­ren. Ung­dom fra Kris­tian­sands­om­rå­det er blitt in­ter­vju­et og fo­to­gra­fert. På bil­de­ne ut­fors­ker ung­dom­me­ne sitt iden­ti­tets­be­grep. Ut­stil­lin­gen kan ses som en dia­log med, og en kri­tikk av, bilde­kul­tu­ren og sam­ta­le­ne om kjønn, et­ni­si­tet og leg­ning i sam­fun­net vårt. Fo­to­graf: To­mas Gun­nar­s­son. Aren­dal bi­blio­tek, Aren­dal, Tor­vet, 6, Lør 14 Juli 11:00.

Melke­vei­en Gal­le­ri åpent i hel­gen. Med ut­stil­lin­gen "Be­ve­gel­ser i hus. Stil­le film".. Melke­vei­en Gal­le­ri i Tvede­strand er åpen også i hel­ge­ne frem til 5.au­gust. Lør­dag 11-15. Søn­dag 12-16.Fre­dag er det åpent fra 11-17.Tirs­dag 12-16, og tors­dag 11-17.Man­dag og ons­dag stengt. Her vi­ses i som­mer ut­stil­lin­gen "Be­ve­gel­ser i hus. Stil­le film", i de in­ners­te rom­me­ne av gal­le­ri­et.I Melke­vei Gal­le­ri-bu­tik­ken er det i til­legg til ori­gi­nal­kunst for vegg også re­pro­duk­sjo­ner/kunst­kort av Hil­de Aga Brun Samt brukte kunst... Kunst­gal­le­ri, Tvede­strand, Ar­ne Gar­borgs vei, 4, Lør 14 Juli 11:00.

Utstilling "Mang­fald og Mo­te" på El­var­heim mu­se­um. Utstilling av folke­drak­ter og drakt­til­be­hør i Åm­li fra 1700- til 1900-tal­let. Per­ma­nent utstilling med inn­lånt ma­te­ria­le fra pri­vat­per­soner og opp­syd­de ko­pi­er ba­sert på drakt­frag­men­ter. Mye av ma­te­ria­let er ikke vist tid­li­ge­re. Ut­stil­lin­gen er la­get av Aust-Ag­der mu­se­um og ar­kiv i sam­ar­beid med Åm­li his­to­rie­lag og To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes. El­var­heim mu­se­um, Åm­li kom­mu­ne, Lør 14 Juli 11:00.

Foto­ut­stil­lin­gen: Na­tur­lig fo­kus. Foto­ut­stil­lin­gen : Na­tur­lig fo­kusI hele som­mer kan du se den­ne ut­stil­lin­gen med va­rier­te na­tur­foto fra dine naer­om­rå­der. Ter­je Alve­berg og Tone Hegge­lund stil­ler ut sine bil­der, med mo­ti­ver som bloms­ter, dyr, fug­ler, som­mer­fug­ler m.m . Fo­to­gra­fi­ene er farge­rike, og prin­tet på for­skjel­li­ge ma­te­ria­ler som alu­mi­ni­um, skum­pla­te, acryl­glass og foto­pa­pir. Det­te gir et mang­fold i ut­trykk. Ut­stil­lin­gen fin­ner du i ka­fe­en på Norsk... Norsk Hage­bruks­mu­se­um på Dømme­s­moen, Fja­er­evei­en, 35, Lør 14 Juli 11:00.

Årets Som­mer­ut­stil­ling i Rei­mann­går­den - Tor-Ar­ne Mo­en. Årets som­mer­ut­stil­ling i Grim­stad Kunst­for­ening vi­ser ma­le­ri­er og gra­fikk av TorAr­ne Mo­en. Hans nos­tal­gis­ke til­na­er­ming til ma­le­ri­et, og ut­gangs­punkt i gam­le al­bum­fo­to­gra­fi­er, ska­per mo­ti­ver og stem­nin­ger som be­trak­te­ren vil kjen­ne seg igjen i. Vel­kom­men til Rei­mann­går­den! Rei­mann­går­den, Grim­stad, Grim­stad, Vest­re­gate, 4, Lør 14 Juli 11:00.

Om­vis­ning på Mer­dø­gaard. Mer­dø­gaard er åpent for om­vis­ning hver dag i sko­lens som­mer­fe­rie. Om­vis­nin­ge­ne star­ter hver hele time fra klok­ka 12. Sis­te om­vis­ning star­ter klok­ka 16. Mer­dø­gaard er en li­ten kyst­gård med skip­per­hus fra 1736, be­vart slik det har stått, og med opp­rin­ne­li­ge in­te­ri­ø­rer og inn­bo fra ca. 1800. Foran mu­se­et fin­ner du en av Aren­dals fi­nes­te stren­der, og det er en hyg­ge­lig kafé ved si­den av mu­se­et.Voks­ne: 90 krBarn: Gra­tis Mer­dø­gaard på Merdø, Merdø, Faer­vik, Nor­ge, Lør 14 Juli 12:00.

Vis­ning av kort­fil­mer fra Kort­film­fes­ti­va­len i Grim­stad. For sjet­te år på rad er vi så hel­di­ge å få sam­ar­bei­de med Kort­film­fes­ti­va­len i Grim­stad og vise fem ut­valg­te fil­mer der­fra. Fil­me­ne går kon­ti­nu­er­lig i vår black­box i 2. eta­sje og va­rer til sam­men i 59 mi­nut­ter. I år vi­ser vi føl­gen­de fil­mer: "Solo" av Char­lot­te Thi­is-Even­sen, "Oslo For­tel­ler" av André Chocron, "A place we call rea­li­ty" av Kris­tof­fer Bor­g­li, "Litt­le Boy" av Kristian Pe­der­sen og "Blind Dan­cer" av Ma­ria... Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Lør 14 Juli 12:00.

Ut­stil­lin­gen Slave­gjort. Ut­stil­lin­gen kom­bi­ne­rer den dra­ma­tis­ke his­to­ri­en om slave­ski­pet Fre­dens­borg's sis­te rei­se i tre­kant­fart, med FNs ba­ere­kraft­smål for 2030. Slave­ski­pet Fre­dens­borg For­tel­lin­gen om Fre­dens­borg er for Aren­dals del både lo­kal­his­to­rie og ver­dens­his­to­rie. Fre­dens­borg for­lot Kø­ben­havn i juni 1767. Utrus­tet for en rei­se i tre­kant­fart, var ski­pet las­tet med vå­pen, krutt og brenne­vin, som skul­le om­set­tes i afri­kans­ke sla­ver. Sla­ve­ne skul­le frak­tes... KUBEN på Langsae, Par­k­vei­en, 16A, Lør 14 Juli 12:00.

Vel­kom­men til Ut­stil­lin­ge­ne "Chia­roscuro" Gunn­hil­de Høy­er og "Kraft­ba­lan­se" Øystein Wyl­ler Od­den. Gunn­hil­de Høy­ers utstilling «Chia­roscuro» vi­ser sto­re fri­lufts­ma­le­ri­er som har blitt til uten­dørs over tid, i be­hol­de­re fylt med vann, pig­ment og ler­ret. Ma­le­ri­ene er la­get i Høy­ers hage i Kol­bjørns­vik og vi­ser for­damp­nings­pro­ses­sen til be­hol­de­rens pig­ment­blan­ding ved å av­teg­ne ly­se og mør­ke, tyn­ne el­ler bre­de felt på ler­ret­tet som be­skri­ver in­ter­val­ler i pro­ses­sen. Øystein Wyl­ler Od­den ar­bei­der med in­stal­la­sjo­ner og ob­jek­ter, ofte i... Aren­dal, Ned­re Ty­holm­s­vei, 7B, Lør 14 Juli 12:00.

For­val­ter­går­den Tvede­strand. For­val­ter­går­den - Tvede­strand mu­se­um. I For­val­ter­går­dens som­mer­bu­tikk fin­ner du et rik­hol­dig ut­valg in­nen kunst og hånd­verk, bl a. olje­ma­le­ri­er, kol­nåls­trykk, strik­ke­de kla­er, kyst­pled­det, horn- og tre­vare­pro­duk­ter. Hoved­gata 76, Tvede­strand, Tvede­strand, Hoved­gata, 76, Lør 14 Juli 12:00.

Som­mer­ut­stil­ling. På årets som­mer­ut­stil­ling pre­sen­te­rer vi Li­vio Vig­go Lil­li - sand­støpt ke­ra­mikk, kruk­ker og bol­ler med sjø­blå gla­surIng­rid For­fang - har ma­le­ri med plexi­glass og Orion Rig­hard - har ma­le­ri, men mest gra­fikk med sin sto­re hengs­le­te "kon­ge "mo­tiv og teks­ter om li­vets sto­re spørs­mål. El­lers har gal­le­ri­et 3 eta­sjer med kunst, in­te­ri­ør og smyk­ker. Kafe i ho­ved­eta­sjen, in­for­ma­sjon om tur­løy­per og leike­park. Hille­stad gal­le­ri, Hille­stad, Lør 14 Juli 12:00.

Sommer­åpent på Ho­ve Ate­li­er. Salgs­ut­stil­ling fra ate­li­er: 'Coas­tal Light. Ra­et Na­tio­nal Park'. Vel­kom­men til som­me­rå-

pent i Ho­ve Ate­li­er i juli. Salgs­ut­stil­ling fra ate­li­er: Coas­tal Light. Ra­et Na­tio­nal Park av Jan­ne Re­becca Re­ad og Ro­de­ric Graeme Re­ad. Ut­stil­lin­gen be­står av olje­ma­le­ri, fo­to­gra­fi, teg­ning og gra­fikk. Åp­nings­tid: tors-søn kl 12-16.Gra­tis inn­gang.Vel­kom­men!Ho­ve Ate­li­er lig­ger ved Ra­et na­sjo­nal­park på Trom­øya.Ho­ve Ate­li­er kan føl­ges/li­kes på face­bo­ok. Ho­ve Ate­li­er, Hove­vei­en 67, 4818 Faer­vik. Trom­øy uten­for Aren­dal., Aren­dal, Lør 14 Juli 12:00.

Vel­kom­men til Kunst­are­na Tor­bjørns­bu gru­ver på Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall!. Tor­bjørns­bu gru­ver var gjen­nom fle­re år­hund­re blant de vik­tigs­te jern­gru­ve­ne i lan­det, men ble der­et­ter glemt og brukt som av­falls­de­po­ni. Nå øns­ker vi å trek­ke det­te mek­ti­ge dag­brud­det frem fra glem­se­len og etab­le­re et nytt of­fent­lig rom der pub­li­kum kan be­ve­ge seg i et kunst- og kul­tur­land­skap, og vise hvor­dan eld­re kul­tur- og in­du­stri­his­to­rie kan kom­bi­ne­res med nye kunst­ne­ris­ke ut­trykk. Gra­tis inn­gang! Mer info:... Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Lør 14 Juli 12:00.

Vel­kom­men til ut­stil­lin­gen EKLIPSE med ut­valg­te verk fra Tan­gen-sam­lin­gen!. Vi er stol­te av å kun­ne pre­sen­te­re den førs­te sto­re ut­stil­lin­gen med ut­valg­te verk fra Ni­co­lai Tan­gens sam­ling med nor­disk mo­der­nis­tisk kunst fra pe­rio­den 1930–1980. I ut­stil­lin­gen vi­ser vi blant an­net Rei­dar Au­lie, Syn­nø­ve An­ker Aur­dal, Per Klei­va, Ar­nold Hauke­land, Hå­kon Ble­ken og Kjar­tan Slette­mark. Se mer info på bom­ulds­fab­ri­ken.no. Gra­tis inn­gang, vel­kom­men! Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Lør 14 Juli 12:00.

Om­vis­ning i ut­stil­lin­gen Slave­gjort. Bli med på om­vis­ning i ut­stil­lin­gen Slave­gjort. Ut­stil­lin­gen hand­ler om den dansk-nors­ke del­ta­kel­sen i slave­han­de­len på 1700-tal­let, slave­ski­pet Fre­den­borgs sis­te rei­se, og det mo­der­ne sla­ve­ri­et som fort­satt ek­sis­te­rer i dag. Om­vis­nin­gen er in­klu­dert i inn­gangs­bil­let­ten, og kos­ter ikke noe eks­tra. Tirs­dag-søn­dag kl 13.00 fra 1. juli til 19. au­gust. Vel­kom­men! KUBEN på Langsae, Aren­dal, Par­k­vei­en, 16A, Lør 14 Juli 13:00.

BORØY KUNSTHANDEL. UTSTILLING MED SNØFRID EIENETEGNING, ELIN HEDBERGMETALLKORPUS, ING­RID LARSSEN-TEKSTIL, KJERSTI JO­HANN­ES­SEN-GLASS, BØRRE LAR­SEN-TEG­NING/ SKULPTUR, FELIX PE­DER­SEN-AKVARELL, AR­VE RØNNING-SKULPTUR, SIDSEL HANUM-KE­RA­MIKK.ÅPENT HVER DAG 12-16kunst­vei­en tvede­strand BORØY KUNSTHANDEL, Tvede­strand, Bo­røy­kil­vei­en, 25, Lør 14 Juli 19:00.

Skulp­tu­rer i glass av Kai Hoff­stad - nytt gal­le­ri i Kil­sund. Åp­nings­ti­der 13-16. Man­dag stengt el­lers åpent etter av­ta­le. Mo­bil 90735910/94144595. For øv­rig info se: www.gal­le­ri­glass­hyt­ta.no el­ler Face­bo­ok: Kai Hoff­stad Glass. Vel­kom­men til det lil­le rød hu­set ved Strøm­sund bro­en! Kil­sund, Aren­dal, Flos­te­røyvei­en, Lør 14 Juli 00:00.

Foto­ut­stil­ling Ra­et na­sjo­nal­park. Foto­ut­stil­lin­gen "Ra­et na­sjo­nal­park slik vi ser den"htt­ps://www.face­bo­ok. com/raet­na­sjo­nal­park/ Tvede­strand Tu­rist­in­for­ma­sjon, Tvede­strand, Fritz Smiths gate, 1, Lør 14 Juli 00:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.