MØTE

Agderposten - - Helg -

Selv­hjelps­grup­pe for på­rø­ren­de til al­ko­ho­li­ke­re.. Aren­dal AlA­non er en selv­hjelps­grup­pe for på­rø­ren­de til de som sli­ter med rus. Dø­re­ne åp­nes kl. 19.30, 30 mi­nut­ter før mø­tet star­ter. For me­re in­for­ma­sjon se vår hjemme­side ala­non.no el­ler hjemme­si­den til Aren­dal Kom­mu­ne. Ta kon­takt om du øns­ker. Vel­kom­men. Smu­get mel­lom Ma­dame Rei­er­sen og Thon Ho­tel, Aren­dal, Ned­re Ty­holm­s­vei, Man 16 Juli 19:30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.