Sør­lands­ba­nen stengt etter av­spo­ring

Agderposten - - Nyheter -

▶ SØR­LANDS­BA­NEN ble åp­net for tra­fikk igjen etter at strek­nin­gen mel­lom Ne­laug og Ven­ne­sla ble stengt etter at en vogn i et gods­tog had­de spo­ret av i går. Avspo­rin­gen ble meldt litt over kl. 1000, og NSB meld­te at to­ge­ne kjør­te igjen ved 12-ti­den.Det opp­sto in­gen per­son­ska­der i for­bin­del­se med avspo­rin­gen og de ma­te­ri­el­le ska­de­ne var små. Godsto­get be­fant seg imid­ler­tid i ulendt ter­reng, noe som gjor­de det tung­vint å kom­me fram til ste­det med mann­skap og ut­styr for å få løf­tet vog­na som spo­ret av til­ba­ke på skin­ne­ne.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.