INSTI­TUTT FOR ENERGI­TEK­NIKK

Agderposten - - Økonom & Samfunn -

Insti­tutt for energi­tek­nikk (IFE) ble grunn­lagt av den nors­ke stat og er i dag en selv­sten­dig stif­tel­se.

Stif­tel­sens ho­ved­for­mål er på ide­elt og sam­funns­nyt­tig grunn­lag å dri­ve forsk­ning og ut­vik­ling in­nen ener­gi- og pe­tro­le­ums­sek­to­ren, og å iva­re­ta nuk­lea­er­tek­no­lo­gis­ke opp­ga­ver for Nor­ge.

IFE om­set­ter år­lig for rundt en mil­li­ard kro­ner og har rundt 600 an­sat­te på Kjel­ler og i Hal­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.