Distrikts­luf­ta må bli elektrisk, her er fire for­slag

Å set­te opp av­gif­ten på fly­ben­sin er bare ett av fle­re til­tak for å gjø­re luften mer miljø­venn­lig.

Agderposten - - Nyheter Meninger -

Det førs­te nors­ke el­fly­et har let­tet, med sam­ferd­sels­mi­nis­ter Sol­vikOl­sen (FrP) om­bord. Små el­fly kan for førs­te gang gi folk mu­lig­he­ten til å rei­se kol­lek­tivt og miljø­venn­lig, spe­si­elt på de kor­te dis­trikts­ru­te­ne. Men da må Sol­vik-Ol­sen sna­rest la­ere av po­li­tik­ken som har gjort Nor­ge til el­bil-ener.

Her er fire for­slag for å gjø­re luf­ta elektrisk:

1. Ben­sin og die­sel er bruk­bart av­gifts­be­lagt, flyd­riv­stoff nes­ten ikke. Sett opp av­gif­ten på fly­ben­sin.

2. En tred­je rulle­bane på Gar­der­moen er feil in­ves­te­ring. Bruk pen­ge­ne på lade­sta­sjo­ner for el­fly på fly­plas­ser i hele Nor­ge.

3. Fly­pas­sa­sjer­av­gif­ten vir­ker. Men den må end­res for å sti­mu­le­re til el­fly-rei­ser.

4. Sta­ten be­ta­ler for fly­ru­ter i Distrikts­Nor­ge. Krev el­fly på dis­se ru­te­ne og gi dem fri­tak for luft­hav­n­av­gif­ten.

Om vi nå gir fram­ti­dens fly­tek­no­lo­gi el­bil-in­spi­rer­te vil­kår kan Nor­ge hjel­pe el­fly ver­den over å ta av og sam­ti­dig kut­te enor­me klima­gass­ut­slipp.

Klar for av­gang Sol­vik-Ol­sen? An­ja Bak­ken Ri­i­se Le­der Fram­ti­den i våre hen­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.