Ir­ri­tert av av­lys­nin­gen

Søn­da­gens tre­nings­kamp mel­lom Aren­dal Fot­ball og FK Jerv er av­lyst på grunn av ska­der i Aren­dals tropp. Det er ikke po­pu­la­ert i Jerv-lei­ren.

Agderposten - - Sport -

Kam­pen skul­le egent­lig va­ert spilt på Norac sta­dion først­kom­men­de søn­dag klok­ken 14.

Men fre­dag be­kref­ter Aren­dal Fot­balls medie­an­svar­lig Trond Mad­sen til Ag­der­pos­ten at kam­pen er av­lyst.

– Vi har for ti­den man­ge spil­le­re som har stør­re el­ler mind­re skade­pro­ble­mer, for­kla­rer Mad­sen.

– I til­legg har vi hatt fire spil­ler­av­gan­ger gjen­nom som­mer­en. Der­for får vi ikke spilt kam­pen, for­kla­rer han.

Spil­les ikke se­ne­re

Klub­ben har vur­dert si­tua­sjo­nen de sis­te par da­ge­ne, og en­de­lig be­slut­ning om å av­ly­se ble tatt tors­dag. Mad­sen tvi­ler på at kam­pen tas igjen på et se­ne­re tids­punkt.

– Vi star­ter opp igjen i se­ri­en om en ukes tid, så det skjer nok ikke, sier han.

– Hva be­tyr det­te for spil­ler­ne og opp­kjø­rin­gen?

– Vi had­de plan­lagt å spil­le kam­pen, og det er klart at det had­de va­ert bed­re å spil­le kam­pen enn å ikke spil­le den, sva­rer Mad­sen.

FK Jervs ho­ved­tre­ner Ar­ne Sand­stø er mildt sagt mis­for­nøyd med av­lys­nin­gen.

Ikke for­nøy­de

– Vi er jaev­lig skuf­fet. De tren­ger også å øve, og vi vil­le stil­le med et par ung­gut­ter. Det er jaev­lig dår­lig av Aren­dal. Det hand­ler om re­spekt for and­re som har lagt pla­ner før se­rie­spill, sier han til Ag­der­pos­ten etter fre­da­gens tre­ning.

– Vi må spil­le kamp, så det blir in­tern­kamp med dommer, leg­ger han til.

FOTO: JAN ES­PEN THORVILDSEN

AV­LYST: Søn­da­gens tre­nings­kamp mel­lom Aren­dal Fot­ball og Jerv er av­lyst. Her er da­va­eren­de Aren­dal-spil­ler Ad­nan Mo­ham­med og Jervs Kris­tof­fer Tøn­nes­sen i du­ell i 1-1-mø­tet 6. mai 2017.

SKUF­FET: Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø var skuf­fet over be­skje­den om at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.