Det bren­ner fort­satt i sko­gen, og fare for fle­re lyn­ned­slag lør­dag

Brann­mann­ska­per i Se­tes­dal job­ber på spreng for å sluk­ke nye bran­ner, og bran­ner som blus­ser opp igjen.

Agderposten - - Forside -

– Det går ikke så vel­dig greit. Det er så tørt at vi har fryk­te­li­ge pro­ble­mer med å sluk­ke bran­ne­ne.

Slik opp­sum­mer­te vakt­ha­ven­de brann­sjef Egil Kvit­ne i Se­tes­dal si­tua­sjo­nen fre­dag kveld. Da job­bet om lag 50 mann­ska­per og seks he­li­kopt­re med å sluk­ke ni bran­ner.

– Prel­ler bare av

Gjen­nom fre­da­gen ble det meldt om så man­ge som 30 bran­ner sam­ti­dig på det mes­te, og si­den tors­dag har Ag­der hatt over hund­re skog­bran­ner grun­net lyn­ned­slag og tørt ter­reng.

– He­li­kopt­re­ne drop­per og drop­per og drop­per vann. Det er nes­ten som å hel­le vann på gåsa - det prel­ler bare av igjen, sier Kvit­ne om den knusk­tør­re skog­bun­nen.

Vind­for­hol­de­ne var hel­ler ikke ide­el­le de­ler av fre­da­gen, og der­med blus­set bran­ner som i ut­gangs­punk­tet var sluk­ket opp igjen.

– Det har de­fi­ni­tivt blitt verre ut­over da­gen. Vi job­ber med å or­ga­ni­se­re mann­ska­per inn i stra­te­gis­ke om­rå­der, for­kla­rer brann­sje­fen.

På vei mot riks­vei 9

Brann­ve­se­net i Se­tes­dal fikk også hjelp av Si­vil­for­sva­ret med å kom­me seg frem i ter­ren­get, ved å ta i bruk fire- og seks­hjul­in­ger.

Det var sa­er­lig i Byk­le og Byg­land

at det brant stort, i til­legg til skog­bran­ner i Val­le og på gren­sen mel­lom Åm­li og Gjer­stad. Fre­dag kveld var skog­bran­nen i Bor­da­len i Byk­le på vei rett mot riks­vei 9. Kvit­ne om­tal­te si­tua­sjo­nen som kri­tisk og for­tal­te at de job­bet på spreng for at det­te ikke skul­le skje. De had­de al­le­re­de re­kvi­rert he­li­kop­ter til lør­dag.

Ut­ford­rin­gen var også fre­dag at fleste­par­ten av skog­bran­ne­ne blus­set opp i util­gjen­ge­lig ter­reng. Der­for vur­der­te brann­ve­se­net i Se­tes­dal å set­te inn fly­mann­skap for å kom­me til.

Hek­tisk hos sen­tra­len

Hos 110-sen­tra­len var det også fre­dag hek­tisk ak­ti­vi­tet, og fle­re ope­ra­tø­rer var kalt til­ba­ke fra fe­rie. De an­sat­te la­ger rap­por­ter på alle mel­din­ger som kom­mer inn.

– Vi får fle­re te­le­fo­ner om de sam­me bran­ne­ne, gang på gang. Det bren­ner så len­ge at det sta­dig er nye folk som ser røyk, for­tel­ler 110-ope­ra­tør Kai Bent­zen.

Det la­ges di­gi­ta­le rap­por­ter på alle inn­meld­te bran­ner.

FOTO: CHRIS­TI­AN LANGFORD-SNAPE

FLE­RE BRAN­NER: Det­te er bare én av bran­ne­ne i Byk­le de sis­te da­ge­ne. He­li­kopt­re­ne job­ber på spreng med sluk­kin­gen.

FOTO: TER­JE MOEN

Det er sva­ert ut­ford­ren­de å sluk­ke bran­ne­ne i Ag­der-sko­ge­ne, da ter­ren­get er fryk­te­lig tørt. Her fra Byk­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.