Lege­sen­ter gir kun time sam­me dag

Krags­gata lege­sen­ter i Ri­sør had­de opp mot syv ukers vente­tid på førs­te le­di­ge time. Så inn­før­te de kon­sep­tet «time sam­me dag».

Agderposten - - NYHETER -

Der­med ble vente­ti­den re­du­sert til null da­ger, skri­ver Aust Ag­der Blad.

Fast­le­ge ved Krags gate lege­sen­ter, Alex­an­der Wiik for­tel­ler til lo­kal­avi­sen at fle­re and­re lege­kon­tor har gjort lig­nen­de i sam­me si­tua­sjon.

Klar­te ikke te­le­fon­køen

Men sam­ti­dig som vente­ti­den for­svant, føyk på­gan­gen på te­le­fon i va­e­ret.

Lege­sen­te­ret slet med stort syke­fra­va­er og det var ikke lett å tak­le den dag­li­ge drif­ten. For i det hele tatt å kun­ne til­by lege­ti­mer, kon­tak­tet de Tele­me­dic, et fir­ma i Ber­gen som tar te­le­fo­nen.

Når te­le­fo­nen ikke ble tatt i Krags­gata i Ri­sør, ble den satt over til Ber­gen, der Tele­me­dic had­de til­gang til time­bo­ken og kun­ne set­te opp av­ta­ler.

Kan hav­ne i Ber­gen

Der­med kan ris­ør­folk ri­si­ke­re å hav­ne i Ber­gen, når de rin­ger fast­le­gen.

– Det red­det oss ut av en kni­pe, for­tel­ler Wiik til lo­kal­avi­sen.

Kon­trak­ten er nå sagt opp, men lø­per ut året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.