Ad­va­rer mot å si opp tur­nus­le­gen

Ri­sør kom­mu­ne har kut­tet ut tur­nus­le­gen. Det ad­va­rer all­menn­me­di­sin­for­enin­gen mot.

Agderposten - - NYHETER -

Lege­for­enin­gen lo­kalt støt­tet kom­mu­nen i å kut­te ut tur­nus­le­gen, og i ste­det få en ny fast­le­ge for å øke ka­pa­si­te­ten, skri­ver Aust-Ag­der Blad.

Le­ge­ne er imid­ler­tid ikke eni­ge i hvor­dan kom­mu­nen har gått frem. Tur­nus­le­gen er nem­lig sagt opp før det er an­satt ny fast­le­ge. De lo­ka­le le­ge­ne men­te at en ny fast­le­ge bur­de ha va­ert på plass før tur­nus­lege­stil­lin­gen ble kut­tet.

Lede for Norsk for­ening for all­menn­me­di­sin, Pet­ter Bre­lin, sier til avi­sen at det er lite an­svars­fullt, kort­sik­tig og dumt å kut­te tur­nus­le­gen.

– Hvis man ikke tar an­svar for å in­vi­te­re unge le­ger inn i kom­mu­nen og inn i det all­menn­me­di­sins­ke fa­get, kan man ikke sut­re og gri­ne over at det er vans­ke­li­ge å få re­krut­tert fat­le­ger til kom­mu­ne­ne, sier Bre­lin til avi­sen.

Ri­sør kom­mu­ne kut­tet tur­nus­le­gen på grunn plass- og ka­pa­si­tets­ut­ford­rin­ger. Dess­uten at det ikke føl­ger stat­li­ge til­skudd med tur­nus­le­gen.

Bre­lin sier til Aust-Ag­der Blad at de al­ler fles­te and­re kom­mu­ner som sli­ter med å få tak i fast­le­ge, er opp­tatt av sam­men­hen­gen mel­lom å an­set­te tur­nus­le­ger og leg­ge til ret­te for at de tri­ves i yr­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.