Dri­ver res­tau­rant og pub året rundt på Hol­men

Agderposten - - NYHETER -

Det er ikke noen stor bu­tikk, men Høye Høye­sen be­røm­met de som dri­ver res­tau­rant og pub i Redcords ned­lag­te kan­ti­ne på Hol­men i Kil­sund for inn­sat­sen. Si­den star­ten i 2016 har de dre­vet res­tau­rant og pub dag­lig i som­mer­må­ne­de­ne, men har også holdt det gå­en­de hver helg i vin­ter­må­ne­de­ne med quiz og and­re ak­ti­vi­te­ter til gle­de for bygde­fol­ket – selv om det ikke er noen stor bu­tikk, frem­holdt Høye Høye­sen da han pre­sen­ter­te ut­byg­gings­pla­ne­ne for kom­mune­plant­ut­val­get ons­dag. I føl­ge Ag­der­pos­tens tid­li­ge­re re­por­ta­sjer star­tet Hel­ge Alex­an­der Berg og An­ni­ken Sol­fjeld Pe­der­sen ved hjelp av gode ven­ner res­tau­rant og pub i 2016, og har holdt det gå­en­de si­den. – Vi har snak­ket om et slikt sted len­ge. Beg­ge har er­fa­ring fra ute­livs­bran­sjen i Oslo. Det var der vi møt­tes, og vi har hele tiden drømt om å star­te noe eget, sa An­ni­ken Sol­fjeld Pe­der­sen til Ag­der­pos­ten i som­mer. Hun er også kjent som både la­erer og by­styre­po­li­ti­ker. Bil­det vi­ser dri­ver­ne, med barn og ven­ner som tar et tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.