Kil­sund et løft

Agderposten - - NYHETER - Vi­dar Fløde vifl@ag­der­pos­ten.no

for­bi Hol­men.

Til­byr det grøn­ne til kom­mu­nen

Når det gjel­der grønt­area­let rundt ny­byg­get, er tan­ken å over­dra det­te gra­tis til kom­mu­nen. Og det er tan­ke om å an­leg­ge en strand­pro­me­na­de hele vei­en rundt – til gle­de både for lo­kal­be­folk­ning og gjes­ter.

Pla­ne­ne ble godt mot­tatt av po­li­ti­ker­ne rundt kom­mune­plan­ut­val­gets bord. Litt av de­bat­ten gikk på om det var for­nuf­tig at kom­mu­nen over­tar grønt­area­let slik ei­er­ne vil til­by, si­den det jo vil med­føre litt ut­gif­ter. De som tok or­det var li­ke­vel opp­tatt av å sik­re til­gjen­ge­lig­he­ten til grønt­area­let på Hol­men for fast­bo­en­de og pub­li­kum for øv­rig.

Be­ne­dik­te Nil­sen etter­lys­te en li­ten bade­strand, som kon­su­len­ten sa de ikke kun­ne få inn­pas­set. Men etter støt­te fra Mo­ni­ca Lu­nøe Rand, som møt­te som Bar­nas Re­pre­sen­tant – ble man eni­ge om at det nok kun­ne inn­pas­ses en bade­bryg­ge.

Nå sen­des re­gu­le­rings­pla­nen på hø­ring med det førs­te, og Høye Høye­sen sier til Ag­der­pos­ten at han hå­per pla­ne­ne går greit gjen­nom – og at det kan bli bygge­start nes­te høst – og kan­skje de førs­te kan flyt­te inn al­le­re­de i lø­pet av 2020 – selv om kon­su­len­ten ad­var­te mot at det kan­skje var i over­kant op­ti­mis­tisk. ▶

IL­LUSTRA­SJON/FOTOMONTASJE: ALPHA AR­KI­TEK­TER

par­ke­ring og båt­plas­ser. Han hå­per spa­den skal kun­ne kom­me i jor­da høs­ten 2019, og at de førs­te kan flyt­te inn i 2020/21. Her ser vi ny­byg­get med da­gens

ILL: ALPHA AR­KI­TEK­TER

SNITT: Her er ny­byg­get på Hol­men i Kil­sund sett i snitt.

IL­LUSTRA­SJON: ALPHA AR­KI­TEK­TER

AMFI: Eg Amfi til bruk un­der kon­ser­ter og and­re ar­ran­ge­men­ter er en del av pla­ne­ne.

FOTO: VI­DAR FLØDE

MED­EI­ER: By­styre­po­li­ti­ker for Venst­re og med­lem av kom­mune­plan­ut­val­get, An­ne Ca­thri­ne Høye­sen Hall (foran), fra­tråd­te da ekte­mann og med­ei­er Høye Høye­sen (bak til høy­re) pre­sen­ter­te Hol­men-pla­ne­ne i Kil­sund sam­men med kon­su­lent Tu­rid Ha­ge­lia Kors­havn fra Sta­erk & co (bak t.v.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.