Nå kom­mer de nye 50- og 500-krone­sed­le­ne

Agderposten - - NYHETER -

18. ok­to­ber tas de nye 50- og 500-krone­sed­le­ne i bruk. Ut­va­er fyr og red­nings­skøy­ta RS 14 Stav­an­ger er ho­ved­mo­tiv på sed­le­ne.

Te­ma­et for den nye 50-krone­sed­de­len er «Ha­vet som bin­der oss sam­men». Det sym­bo­li­se­res gjen­nom ho­ved­mo­ti­vet på sed­de­len, som er Ut­va­er fyr i So­lund kom­mu­ne. Fyr­sta­sjo­nen fra 1900 er det vest­ligs­te punk­tet i Nor­ge.

På bak­si­den av sed­de­len er noe som kan min­ne om et lys­sig­nal fra et fyr over sla­ke bøl­ger. Langs hele kys­ten er det rundt 21.000 fyr og sjø­mer­ker som hjel­per sjø­fa­ren­de med å na­vi­ge­re.

500-krone­sed­de­len har «Ha­vet som gir oss vel­ferd» som tema, og har red­nings­skøy­ta RS 14 Stav­an­ger som ho­ved­mo­tiv. Skøy­ta er de­sig­net av Nor­ges mest kjen­te båt­byg­ger Co­lin Ar­cher, og ble byg­get på verf­tet hans i Lar­vik. Den ble sjø­satt i 1901 og had­de til sam­men 37 år i ak­tiv tje­nes­te for Red­nings­sel­ska­pet. Den skal nå be­va­res som mu­se­ums­far­tøy.

I møns­te­ret på bak­si­den av 500-krone­sed­de­len kan man skim­te en olje­platt­form, mens vin­den er noe ster­ke­re, og bøl­ge­ne noe stør­re, enn på 50-krone­sed­de­len. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.