Fast­le­ge som nek­tet å set­te inn spi­ral, vant frem i Høy­este­rett

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ EN KA­TOLSK FAST­LE­GE i Tele­mark mis­tet job­ben for­di hun av sam­vit­tig­hets­grun­ner nek­ter å set­te inn spi­ral på kvin­ner. Høy­este­rett sier opp­si­gel­sen var ugyl­dig.

I no­vem­ber i fjor kom Ag­der lag­manns­rett fram til at opp­si­gel­sen var ugyl­dig, men fri­fant Sau­he­rad kom­mu­nen for er­stat­nings­an­svar over­for fast­le­ge Kata­rzy­na Jachi­mo­wicz.

Tors­dag sa en en­stem­mig Høy­este­rett seg enig i det førs­te punk­tet, men kom fram til at kom­mu­nen er er­stat­nings­an­svar­lig for tap Jachi­mo­wicz har lidd som føl­ge av opp­si­gel­sen. I til­legg må kom­mu­ne­ne be­ta­le 2,5 mil­lio­ner kro­ner i saks­kost­na­der for be­hand­ling i tre retts­in­stan­ser. Tors­da­gens dom fast­set­ter ikke noen stør­rel­se på er­stat­nings­be­lø­pet.

Jachi­mo­wicz var fast­le­ge og kom­mu­nalt an­satt lege i Sau­he­rad i Tele­mark i 20 pro­sents stil­ling. Hun fikk fast­lege­job­ben i mai 2011. I in­ter­vju­run­de­ne had­de hun opp­lyst om sam­vit­tig­hets­for­be­hol­det som in­ne­ba­erer at hun re­ser­ve­rer seg mot å set­te inn spi­ral på kvin­ner.

Le­gen har hele tiden va­ert klar på at sam­vit­tig­hets­for­be­hold inn­gikk i av­ta­len hun had­de med kom­mu­nen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.