FRE­DAG

Agderposten - - HELG -

AND­RE "Møte­plas­sen"Mor­gen­kafe. Kom å bli med på morgen kafe her på Fri­vil­lig­sen­tra­len hver morgen man. - freSalg av kaf­fe/ te so­si­alt treff­sted med gode sam­ta­ler. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 12 Okt 09:00.

For hele fa­mi­li­en: Du tren­ger in­gen for­kunn­ska­per for å spil­le golf på vår kort­hulls­bane.. Viss­te du at på Nes Verk Golf­park har vi en golf­bane som ikke kre­ver "grønt kort" el­ler at du har noen som helst for­kunn­ska­per om golf for å spil­le? Ta med fa­mi­li­en og spill "or­dent­lig" golf! Spill så mye du vil for 250 kr/dag for voks­ne, og 125 kr/dag for de som er 18 el­ler yng­re.Les mer her: htt­ps://aren­dalgk.no/ba­ne­ne/pay--play Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Nes Verk, Tvede­strand, Ja­cob Aalls vei, 53, Fre 12 Okt 09:00.

TREFF 28. Treff 28 mø­tes hver tirs­dag og fre­dag på fri­vil­lig­sen­tra­len kl.10 -14. Det­te er en møte­plass for folk med uli­ke psy­kis­ke ut­ford­rin­ger. So­si­alt sam­va­er, ak­ti­vi­te­ter og tu­rer. fri­vil­lig­sen­tra­len, Fro­land kom­mu­ne, Furu­ve­gen, 4, Fre 12 Okt 10:00.

Di­gi­ta­li­se­ring/Bilde­be­hand­ling. Kom å få hjelp til bilde­be­hand­ling (foto,dias, ne­ga­ti­ver) Vår mann her vet også ett og an­net om data om du tren­ger noen råd. Kom inn­om å se hva vi kan hjel­pe deg med. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, Fre 12 Okt 10:00.

STRIK­KE /SKRAVLEKAFE.. Strik­ke og skrav­le­gla­de men­nes­ker sam­les hver fre­dag for å drøf­te små og sto­re ver­dens­ut­ford­rin­ger. Det­te gjør de mens de spi­ser med­brakt nis­te og drik­ker kaf­fe, Av og til har de til og med vaf­fel til kaf­fen. Så hvis det­te hø­res ut som en fin fre­dags­stund for deg, er du hjer­te­lig vel­kom­men inn­om . Aren­dal, Kirke­vei­en, 172, Fre 12 Okt 12:00. SPORT Prøv fot­ball­golf - gøy for sto­re og små!. Fot­ball­golf spil­les etter de sam­me prin­sip­per som golf: Det gjel­der å få bal­len i hul­let på faer­rest mu­lig spark. Fot­ball­golf pas­ser for al­le som har spar­ket en ball før, så her er det bare å ta med hele fa­mi­li­en for en ny, spen­nen­de og gøy opp­le­vel­se! Fot­ball­golf spil­les på kort­hulls­ba­nen til Aren­dal & Om­egn Golf­klubb hver dag, hele da­gen. Ba­nen er ut­for­met av Nor­we­gi­an Foot­golf As­socia­tion. NB! Det er ikke til­latt å bru­ke... Aren­dal & Om­egn Golf­klubb, Tvede­strand, Fre 12 Okt 09:00.

Bas­seng­trim til­rette­lagt for slag­ram­me­de. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til bas­seng­trim til­rette­lagt for slag­ram­me­de på Bjor­bekk­tu­net hver fre­dagkl 11.00. Kon­takt­info tlf.93844088 Trim­men er åpen for al­le. Gra­tis for med­lem­mer. Bjor­bekk­tu­net, Bjor­bekk, Fre 12 Okt 11:00.

" Møte­plas­sen" Svøm­ming Flos­ta. Vi til­byr svøm­ming i bas­sen­get på Flos­ta sko­le hver fre­dag. gra­tis en­treMå va­ere svømme­dyk­tig. Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 12 Okt 15:00.

Hjerte­trim/nivå3. LHL Aren­dal og om­egn øns­ker vel­kom­men til hjerte­trim/nivå3 på My­ra Grende­hus hver tirs­dag og fre­dag kl 16.30. kon­takt­info tlf 47334702/ 48004462. Trim­men er åpen for al­le. Gra­tis for med­lem­mer. My­ra Grende­hus, Aren­dal, Myr­a­vei­en, 131, Fre 12 Okt 16:30. KURS Male­kurs land­skap: Aren­dal. Det­te kur­set er det førs­te i en se­rie av tre (land­skap, stille­ben og por­trett).I kur­set vil en inn­fø­ring i kom­po­si­sjon og vek­ting av far­ger va­ere sen­tralt.Vi skal ut­fors­ke farge­rom­met, far­ge­nes iboen­de, rom­li­ge egen­ska­per. Det er også na­tur­lig å job­be med far­ge­nes stem­nin­ger og pen­sel­strøk for å gi land­ska­pet det ut­tryk­ket som vi opp­le­ver at det har.Det kre­ves in­gen for­kunn­ska­per.Kur­sis­ter tar med pens­ler, pa­lett og noe å... Aren­dal og Grim­stad Ma­ler­klubb, Ned­re Ty­holm­s­vei, 6, Fre 12 Okt 10:00. UT­STIL­LING Ho­ve Ate­li­er. Salg­s­us­til­ling i ok­to­ber. Ori­gi­nal og kort­reist kunst­han­del, di­rek­te fra ate­li­er. Jan­ne og Ro­de­ric Re­ad har beg­ge stu­dert kunst, media og de­sign, ved uni­ver­si­te­tet i Wa­les. Ro­de­ric er til­delt en rek­ke pri­ser både for sine ma­le­ri­er, teg­nin­ger og gra­fikk og Jan­ne

har av både ar­bei­det of­fent­li­ge med ut­smyk­king bygg og med opp­drag fra pri­va­te. De har også skre­vet og il­lust­rert barne­boka 'Regn­bue­dra­gen'. Hand­lin­gen er lagt til Ho­ve. Hove­vei­en 67 Trom­øy, Ho­ve Ate­li­er / Art by Re­ad, Faer­vik, Nor­ge, Fre 12 Okt 10:00.

Ut­stil­lin­gen THE FINAL CoUNT DOWN med Erik Pi­rolt. I den­ne mys­tis­ke ut­stil­lin­gen in­vi­te­res du med på en rei­se gjen­nom et mørkt og dyst­o­pisk skulp­tu­relt uni­vers. Du føl­ger en «elv» av ener­gi som strøm­mer gjen­nom kunst­hal­len, frem til det opp­høy­de in­der­li­ge, der du gjen­nom rei­sen vil få sva­ret på det umu­li­ge, iføl­ge kunst­ne­ren selv. Se mer info på bom­ulds­fab­ri­ken.no. Gra­tis inn­gang, vel­kom­men! Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Fre 12 Okt 12:00.

Haust­ut­stil­ling. Kunst­ut­stil­ling med In­ge­lin Haug­land fra Aren­dal og Scott Aan­by fra Åm­li.De vil vise ny­ere verk in­nen gra­fikk og ma­le­ri. Åm­li kom­mu­ne, Hille­stad, 194, Fre 12 Okt 12:00.

Vel­kom­men til Kunst­are­na Tor­bjørns­bu gru­ver på Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall. Tor­bjørns­bu gru­ver var gjen­nom fle­re år­hund­re blant de vik­tigs­te jern­gru­ve­ne i lan­det, men ble der­et­ter glemt og brukt som av­falls­de­po­ni. Nå øns­ker vi å trek­ke det­te mek­ti­ge dag­brud­det frem fra glem­se­len og etab­le­re et nytt of­fent­lig rom der pub­li­kum kan be­ve­ge seg i et kunst- og kul­tur­land­skap, og vise hvor­dan eld­re kul­tur- og in­du­stri­his­to­rie kan kom­bi­ne­res med nye kunst­ne­ris­ke ut­trykk. Gra­tis inn­gang! Mer info:... Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall, Aren­dal, Od­den­vei­en, 5, Fre 12 Okt 12:00.

Ut­stil­lin­ga Åpen // stengt. Kunst­ner­ne In­ger Li­se Sol­berg (ma­le­ri) og Liv Haug­land (skulp­tu­rer) vi­ser ver­ker som for­tel­ler his­to­ri­er fra vårt ind­re: de hand­ler om å va­ere in­ne­slut­ta, red­sel, leng­sel etter å åpne seg og dele, fa­sa­der og det å va­ere ekte og hele seg. Ma­gi­en skjer når man åp­ner det som var luk­ket, ved å dele bid­rar vi et rau­se­re sam­funn. Ut­stil­lin­ga fal­ler godt inn i te­ma­et for Ver­dens­da­gen for psy­kisk hel­se (10. ok­to­ber) som i år er ”Raus­het” .... Gal­le­ri Nylund Larsen, Ri­sør, Strand­gata, 1, Fre 12 Okt 13:00. MAT OG DRIKKE " Møte­plas­sen" Fre­dags­kafe. Kom å be­søk oss på fri­vil­lig­sen­tra­len hver fre­dag til en so­si­al prat.Salg av kaf­fe/te og vaf­fel Eyde­havn ku­ben fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Nes­gata, 13, Fre 12 Okt 11:00.

Grøt­ser­ve­ring. Ty­hol­men fri­vil­lig­sen­tralH­ver fre­dag fra kl. 11:30 - 13:00 ser­ve­res ris­grøt og hjemme­la­ge­de kar­bo­nade­smør­brød, samt kaf­fe og kake. Vel­kom­men til et hyg­ge­lig mål­tid i godt lag. Ty­hol­men fri­vil­lig­sen­tral, Aren­dal, Ned­re Ty­holm­s­vei, Fre 12 Okt 11:30. MARKED/SHOP­PING Hånd­la­get. POP UP Vi er fort­satt å fin­ne i Storgata i Grim­stad. .Hver fre­dag og lør­dag kl. 11 15. Vi får sta­dig inn nye fine ting . Alt er hånd­la­get og det er da bare en av hver så kom sta­dig inn­om. Storgata i Grim­stad, Grim­stad, Fre 12 Okt 11:00. DANS Danse­kafe. Danse­kvell med su­per danse­mu­sikk fra Sver­re & ØysteinGod pau­se med stort kake­bord og mas­se god kake.Stort kjempe­godt danse­gulv, bare kom å prøv ! Fjell­tun Ung­doms­hus Fi­ane, Sunde­bru, Fre 12 Okt 19:30. MU­SIKK Gard Ner­gaard / Michael Kru­mins. Å leg­ge på svøm Å leg­ge på svøm hand­ler om å strek­ke seg mot nye far­vann, men å vite at du sta­dig svøm­mer i sam­me sjø som al­le de du står i gjeld til i tra­di­sjo­nen før deg. Duo­en Gard Ner­gaard / Michael Kru­mins sam­ler to ustyr­li­ge vir­tuo­ser i den krea­ti­ve vi­dere­fø­rin­gen av den sør­nors­ke folke­mu­sik­ken Aren­dal Kul­tur­hus, Aren­dal, Sam Ey­des Plass, 2, Fre 12 Okt 20:00.

Aren­dal Blues­klubb. I en mu­si­kalsk ver­den full av cover­band er det for­fris­ken­de å pre­sen­te­re Oz & The Wizards, et blues­band som skri­ver egne lå­ter. Bluesen ban­det spil­ler er i Chi­ca­go- og Del­ta-sjan­ge­ren og va­rie­rer fra det helt sar­te til mer up-tem­po. Gro­ovy og fen­gen­de blues rett og slett! Kon­sert­start kl 22:00 Bar­ri­que, Tea­ter­plas­sen, 1, Fre 12 Okt 22:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.