Rus­fri­het i idrett og fri­lufts­liv

Agderposten - - FOLK -

Rus­fri­het i idrett og fri­lufts­liv. Vi har ster­ke lov­verk mot bruk av do­pings-mid­ler i idrett og fri­lufts­liv. At rus­fri­het også for­ven­tes, skul­le der­for ikke for­bau­se. Li­ke­vel er det ofte stor de­batt om skjen­king ved idretts­stev­ner en­ten det gjel­der sjam­pagne­fei­ring el­ler tri­bune­øl. De fles­te som be­dri­ver idrett her i lan­det, er for­res­ten barn og unge. For­eld­re for­ven­ter tryg­ge og rus­frie mil­jø­er når de sen­der sine barn til idretts­treff og tev­lin­ger. Idretts-or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne støt­ter da også kon­sep­tet med de 8 rus­frie so­ne­ne. Pau­lus for­stod idretts- og fri­lufts­mil­jø­et i sin tid. Han an­be­fal­te tre­ning og rus­fri­het – en­ten det gjel­der idretts­ba­nen el­ler li­vets sto­re idretts­are­na. (Se 1. Kor. 9:24-27). Per de Lan­ge Ad­vent­kir­ken Tlf.: 901 83 859

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.