10 SPØRS­MÅL

Agderposten - - FOLK -

1. Hvil­ke to hav bin­des sam­men av Suez­ka­na­len?

2. Hva het de fi­re med­lem­me­ne i ABBA til for­navn?

3. Hvil­ket an­net ord kan bru­kes om fy­lo­geni?

4. Hvem har skre­vet boka «Suk­ker­dø­den»?

5. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Sveits?

6. Hvil­ket in­stru­ment for­bin­der du med Ben­ny Good­man, «King of Swing»?

7. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag spil­ler hjem­me på Fratton Park, og kal­ler erke­ri­va­len sin, nabo­byen Sout­hamp­tons lag, for «scum»?

8. Hvil­ket til­navn fikk Lau­ritz John­son på 1950-tal­let?

9. Hvil­ken tid­li­ge­re sov­je­tisk re­pub­likk er mer enn dob­belt så stor som de fi­re and­re sen­tral­asia­tis­ke re­pub­lik­ke­ne til­sam­men?

10. Hvil­ken kvin­ne­lig svensk for­fat­ter de­bu­ter­te med boka «Is­prin­ses­sen»?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.