De har plass til fle­re som vil trim­me hjer­tet sitt

Agderposten - - SIDEBLIKK - Ar­tik­ke­len er pub­li­sert av Bjørn Da­le via Side­blikks nett­side

HIS­ØY: Hver man­dag og tors­dag mø­tes vi til trim­time i Hisøy­hal­len.

Her er det so­si­al og god stem­ning un­der le­del­se av flin­ke fy­sio­te­ra­peu­ter.

Hjerte­trim­men ble star­tet i 1986 av hjer­te­le­ge Bjørn As­lak­sen og tri­m­in­struk­tør Ma­rit Os­mund­sen.

På hjerte­trim­men kan en­hver tre­ne i eget tem­po. Det er ikke noe krav å va­ere hjerte­pa­si­ent for å del­ta.

Al­le har be­hov for å hol­de krop­pen i form og be­ve­ge seg på en for­nuf­tig måte.

Har du lyst til å prø­ve deg, så kom til Hisøy­hal­len man­dag, el­ler tors­dag klok­ken 15.

Ta gjer­ne kon­takt med Bjørn Da­le på te­le­fon 91 10 10 31.

På bil­det ser vi den­ne gjen­gen:

Foran: fy­sio­te­ra­peut Han­ne Eli­sa­beth Aust­nes og Lai­la Nil­sen.

Bak dem sit­ter - fra venst­re: Ha­rald Sol­bergJa­cob­sen, Tom­my An­der­sen, Hel­ge Kn­ut­sen As­dal, Olav Eike­land, Magn­hild Even­sen, Ole Mi­kal­sen Ola Øde­gård, Ka­ren Mar­grethe Thor­kild­sen, Ka­ri Nes­set, Sigrid Lille­jord og El­len Tvei­ten.

Ba­kerst fra venst­re ser vi Jør­gen Lille­jord, Per Nil­sen Trå­lim og Nils Bjørn Tvei­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.